Biuro - zdjęcie 2
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 77150 / 17.04.2021
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: prawno - administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów
#administracja publiczna #prawo #transport lotniczy
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji mające na celu ochronę praw pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych
 • przygotowuje projekty decyzji i w I instancji i wydaje decyzje w ramach upoważnienia
 • bierze udział w opiniowaniu projektów aktów normatywnych i innych dokumentów kierowanych do KOPP
 • przyjmuje i analizuje zawiadomienia dotyczące nieprawidłości w działaniach przewoźników dotyczących praw pasażerów
 • prowadzi postępowania administracyjne w ramach nadzoru w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami
 • udziela informacji pasażerom na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia
 • bierze udział w działaniach, we współpracy ze stanowiskiem ds. mediów oraz osobą pełniącą funkcję Rzecznika Prasowego, ukierunkowanych na upowszechnienie wiedzy o prawach przysługujących pasażerów, promujących korzystanie z transportu lotniczego, ułatwiających dotarcie do kompleksowych informacji pomocnych w planowaniu i realizacji podróży
 • współpracuje z organami administracji publicznej, krajowymi i między narodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego w zakresie zadań Wydziału
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych lub praw konsumentów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym ( B2)
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: skuteczna komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub adminstracyjne
 • Znajomość języka unijnego na poziomie komunikatywnym
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- zagrożenie korupcją

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w
Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy:
komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar
  doświadczenia zawodowego.Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia
  zawodowego.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.
 • KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE OPOSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
 • Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Informujemy, że dopuszczamy możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie online.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka unijnego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
calendar icon

Aplikuj

do 27 kwietnia 2021

na adres:
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
lub przesyłając skan dokumentów za pośrednictwem ePUAP

z dopiskiem na kopercie, liście motywacyjnym lub w temacie e-maila: "Oferta pracy KOPP-2/3-17/2021"
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)
  przy ul. Marcina Flisa 2.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres
  siedziby administratora.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy
  daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia
  22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa
  Cywilnego.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w
  związku z prowadzonym postępowaniem.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia
  ich przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w
  których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może
  skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Ewelina Adamczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 17.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×