Warszawa - panorama
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11
print as PDF
Ogłoszenie nr 77151 / 17.04.2021
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: udzielania informacji w Wydziale Udzielania Informacji w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • ma następujące zadania:
 • Analizowanie, weryfikowanie i aktualizowanie danych zawartych w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Karnego oraz opracowywanie (tj. podejmowanie rozstrzygnięć mających na celu aktualizację, korektę bądź dokonanie zatarcia skazania) i przekazywanie informacji o osobach fizycznych, stanowiącej zaświadczenie potwierdzające karalność bądź niekaralność, w odpowiedzi na wnioski i zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 • Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej dotyczącej uchybień w nadsyłanych wnioskach i zapytaniach o udzielenie informacji o osobie w przypadku negatywnego wyniku analizy merytoryczno-formalnej nadesłanego formularza.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach zgromadzonych w KRK poprzez analizowanie orzeczeń, odpisów wyroków i postanowień oraz prowadzenie korespondencji wyjaśniającej.
 • Występowanie do sądów w sprawach o nadesłanie brakujących kart rejestracyjnych karnych oraz zawiadomień niezbędnych do aktualizacji baz danych wskutek zdefiniowania braków w bazach danych Rejestru po weryfikacji i analizie merytorycznej zgromadzonych tam informacji.
 • Współpraca z Centralnym Zarządem Służby Więziennej (CZSW) poprzez ustalanie niezbędnych do aktualizacji baz danych informacji oraz analizowanie, zgłaszanie oraz wyjaśnianie nieprawidłowości danych o osobach pozbawionych wolności, w zakresie określonym ustawą o KRK, przesyłanych z CZSW bezpośrednio do systemu teleinformatycznego KRK.
 • Współpraca z sądami powszechnymi w zakresie obsługi aplikacji e-karta, w zakresie sporządzaniu dokumentów elektronicznych zgodnie z orzeczeniami sądów oraz przepisami prawa.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości
 • Znajomość Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność szybkiego pisania na komputerze
 • Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Komunikacja, Otwartość na zmiany, Pozytywne podejście do klienta, Radzenie sobie z presją, Asertywność, Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

-  możliwość udziału w szkoleniach,

- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,

- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),

- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,

- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,

- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,

- parking dla rowerów.

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,

- działanie pod presją czasu,

- zagrożenie korupcją,

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,

- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,

- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

 

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja ofert pod względem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- sprawdzian umiejętności,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania dodatkowego (fakultatywnie)
calendar icon

Aplikuj

do 30 kwietnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77151"
na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 52 12 743 lub (22) 52 12 707
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel.: 22 521 28 88
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ms.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Rzeszotarska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 17.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×