Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyń PIŁSUDSKIEGO 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 77149 / 17.04.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: Kadr i Szkolenia i Prezydialnego Zespół ds Kadr i Szkolenia i Prezydialny
#administracja publiczna #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wspomaganie obsługi sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji i zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji jawnej w jednostce oraz pracy kancelaryjno -biurowej, 2. Rejestrowanie przesyłek w dziennikach korespondencyjnych oraz wydawanie dokumentów za pokwitowaniem faktu otrzymania dokumentu w stosownym urządzeniu ewidencyjnym
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, ewidencji zwolnień lekarskich,ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz wprowadzanie danych w tym zakresie do SWOP, weryfikowanie poprawności
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy, weryfikowanie poprawności wypełnienia list obecności w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dokonywanie rozliczeń czasu służby/pracy po upływie okresów rozliczeniowych oraz przekładanie stosownych informacji kierownikowi jednostki
 • Prowadzenie ewidencji czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
 • Sporządzanie rocznego planu urlopów,
 • Wspomaganie specjalisty Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnych w obsłudze kadrowej policjantów i pracowników Policji, przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu w sprawach dotyczących stosunku służbowego policjantów i pracowników Policji
 • Gospodarowanie na zasadach ustalonych przez Kierownika jednostki wydatkami reprezentacyjnymi i okolicznościowymi Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków z funduszu nagród i zapomóg funkcjonariuszy Policji oraz funduszu premiowania pracowników KPP w Golubiu-Dobrzyniu; sporządzanie projektów decyzji administracyjnych oraz innej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowych zagadnień
 • Zapewnienie funkcji reprezentacyjnych gabinetu Komendanta Powiatowego Policji, w tym obsługa organizowanych z udziałem Komendanta lub jego Zastępcy imprez i uroczystości
 • Zapewnienie należytej ochrony dokumentów znajdujących się na zajmowanych stanowisku. Przygotowywanie dokumentów do składnicy akt KPP oraz archiwum KWP w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi archiwistyki
 • Wprowadzanie danych do policyjnej elektronicznej bazy danych SESPOL, SWOP
 • Zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w użytkowanych systemach (aplikacjach) informatycznych oraz zbiorach manualnych, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji bezpieczeństwa
 • Prowadzenie naboru oraz postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się przyjęcie do pracy w Policji .Obsługa kadrowa oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania , przygotowywanie projektów stosownych dokumentacji
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w KPP Golub-Dobrzyń
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy praca administracyjno-biurowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym,

-praca nie wymagająca wysiłku fizycznego,

-budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością,

-w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-06-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 27 kwietnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77149"
na adres:
KPP Golub-Dobrzyń
ul. Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 7549225
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Udostępnił: Justyna Pilśniak

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnego

Wprowadzono: 17.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×