Wrocław - panorama
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
51-165 Wrocław ul. B. Krzywoustego 28
print as PDF
Ogłoszenie nr 104545 / 18.08.2022
Dołącz do nas jako:

informatyk

w Wydziale Administracyjno-Technicznym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje bieżący nadzór nad działaniem sieci komputerowej oraz funkcjonowaniem serwerów sieciowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem komputerowym użytkowanym przez Inspektorat w celu zachowania ich w pełnej sprawności funkcjonalnej w tym również wykonuje czynności kontrolne nad sposobem eksploatacji i administrowania sieci teletransmisyjnych
 • administruje sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w tym prowadzi dokumentację techniczną oraz zapewnia wsparcie informatyczne i techniczne użytkownikom również poprzez organizowanie szkoleń z zakresu prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • wykonuje kopie bezpieczeństwa danych teleinformatycznych przetwarzanych na serwerach w celu zabezpieczenia ich przed utratą oraz ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem
 • administruje serwisem internetowym i intranetowym Inspektoratu, systemem komunikacji poprzez SharePointSerwices SPS, kontem portalu E-Puap oraz Biuletynem Informacji Publicznej Inspektoratu
 • wnioskuje o wydatki rzeczowe w obszarze wykonywanych obowiązków
 • wykonuje okresową konserwację i naprawy urządzeń sieciowych w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dziale informatycznym przeszkolenie z zakresu informatyki, w zakresie budowy sieci komputerowych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny, również w sprawach technicznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność analitycznego myślenia, szybkie podejmowanie decyzji w zmieniającym się stanie faktycznym
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • znajomość zagadnień administracji Windows Server 2019
 • znajomość zagadnień administracji Exchange Server 2019
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie kierunek informatyka
 • znajomość funkcjonowania sieci LAN oraz VPN
 • znajomość zagadnień administracji urządzeń Fortinet
 • znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Hyper-V
 • posiadanie certyfikatów Microsoft, Fortinet
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynastka
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz od odpowiedzialności cywilnej
 • nagroda jubileuszowa
 • szkolenia dokształcające
 • platforma do komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji między pracownikami
 • świadczenia okolicznościowe
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • wysiłek fizyczny związany z naprawami sprzętu komputerowego oraz utrzymaniem w sprawności sieci komputerowej
 • planowanie zadań – nieprzewidywalność wystąpienia awarii sieci oraz sprzętu komputerowego
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • praca pod presją czasu
 • praca wymagająca częstego przemieszczania się po budynku oraz w obrębie pomieszczeń gospodarczych, również między oddziałami urzędu
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • krajowe wyjazdy służbowe
 • kierowanie pojazdem służbowym, w tym pojazdem specjalnym będącym na wyposażeniu Inspekcji,
 • praca na pierwszym piętrze budynku, brak windy, toaleta nie przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych 
Dodatkowe informacje

Miejscem Twojej pracy będzie obszar Województwa Dolnośląskiego zgodnie z właściwością terytorialną działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krzywoustego 28. 
Jeśli prześlesz ofertę niespełniającą wymagań określonych w ogłoszeniu lub niezawierającą wymaganych oświadczeń i dokumentów nie zostanie ona rozpatrzona.

Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.
Jeśli zakwalifikujesz się powiadomimy Cię o terminie kolejnego etapu naboru. W tym celu podaj numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Jeśli Twoja oferta zostanie rozpatrzona negatywnie nie będziemy Cię o tym informować. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Przed wysłaniem aplikacji upewnij się, że spełniasz wymagania i jednoznacznie wynika to z przesłanych dokumentów.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego – 3.150,00 brutto plus dodatek stażowy. Planowane rozpoczęcie pracy w dniu 01.10.2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 3265176.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych
 • analiza dokumentacji potwierdzającej wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wymagane kwalifikacje
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • kopie posiadanych świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub wykonywaniu umów zlecenia/dzieła - dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 29 sierpnia 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 326 51 76
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław, e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 713265160
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail rodo@dolnyslask.witd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław (z dopiskiem ochrona danych osobowych)
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Udostępnił: Iwona Arent

Komórka organizacyjna: SK

Wprowadzono: 18.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×