Warszawa - panorama
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 104546 / 18.08.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: obsługi dokumentacji finansowo-księgowej w Wydziale Księgowo-Finansowym, Departament Budżetu i Finansów
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opiniuje wnioski, umowy i aneksy do umów w zakresie zadań wynikających z realizacji indywidualnych potrzeb kierownictwa.
 • Prowadzi ewidencję podpisanych umów w ramach części budżetowej 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka i dokonuje wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym w celu rzetelnego odzwierciedlenia realizacji zadań Ministerstwa.
 • Monitoruje wykonanie wydatków budżetu państwa, budżetu środków europejskich, wydatków niewygasających zgodnie z ustawą budżetową, planem finansowym i planem budżetu zadaniowego jednostki, w celu analizy, kontroli oraz informacji o wysokości realizacji zadań.
 • Wprowadza operacje bankowe dokonane w programie bankowości elektronicznej NBE do systemu finansowo-księgowego QNT Quorum analizując przy tym prawidłowość, rzetelność i zgodność z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości wykonanych operacji.
 • Księguje zapisy kont pomocniczych oraz sporządza informację o stanie środków na rachunkach pomocniczych w celu odzwierciedlenia sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowuje dane do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz bilansu w celu prawidłowej realizacji sprawozdawczości budżetowej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w realizacji zadań w obszarze finansowym lub księgowym
 • wiedza z obszaru rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie finanse, rachunkowość, ekonomia lub studia podyplomowe w tym zakresie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • znajomość programu finansowo – księgowego „Quorum”, systemu bankowości elektronicznej Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • stołówka pracownicza
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • dobra lokalizacja
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce:
Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
„DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie
wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo
wypełnione i podpisane). Deklaracja (oświadczenie) kandydata (w cv, liście motywacyjnym) nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.

Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o
załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów których wymagamy lub zalecamy.

Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego
stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika
wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna
 • rozmowa kwalifikacyjna 
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - 2 lata w realizacji zadań w obszarze finansowym lub księgowym, czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
calendar icon

Aplikuj

do 2 września 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Biuro Dyrektora Generalnego Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
(KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista DBF/WKF1/7 - zastępstwo”)
Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) lub na adres:
nabory@mein.gov.pl
(KONIECZNIE z dopiskiem w tytule maila oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie -starszy specjalista DBF/WKF1/7 - zastępstwo””)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48 22 50 17 168
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji i Nauki ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa; sekretariat.bm@mein.gov.pl tel. +48 22 529 27 18
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Z inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób: telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. +48 22 52 92 286, mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mein.gov.pl
  Cele przetwarzania danych: Wyłonienie kandydata do zatrudnienia oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
  naboru.
  Informacje o odbiorcach danych: Wynik naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zawierający imię, nazwisko i
  miejsce zamieszkania osoby wyłonionej w toku postępowania rekrutacyjnego zostaje opublikowany w miejscu powszechnie
  dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Okres przechowywania danych: Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (w tym na stanowisko
  pracy w służbie cywilnej - z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
  kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
  a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
  Masz prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) do usunięcia danych osobowych;
  – w zakresie określonym przepisami prawa.
  Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany
  powyżej;
  5) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) art. 221Kodeksu pracy, art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 3 b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawa z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz
  ustawy o służbie cywilnej jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w
  służbie cywilnej oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych innych niż szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie szerszym, niż jest to wymagane
  przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
  Podanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  będzie wiązało się z koniecznością wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, w formie oświadczenia.
  Inne informacje: Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Udostępnił: Aneta Ramusiewicz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 18.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×