Szczecin - panorama
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 6
print as PDF
Ogłoszenie nr 76844 / 10.04.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Oddziale w Szczecinie
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • bierze udział w przygotowaniu danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego; współdziałanie w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej,
 • bierze udział w gromadzeniu danych oraz dokonywaniu oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału oraz w aktualizacji zagrożeń; współpraca z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniami,
 • współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg; bierze udział we współpracy z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa w zakresie procedur zarządzania kryzysowego;
 • bierze udział w opracowywaniu wybranej dokumentacji planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń; uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne,
 • współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenia realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi,
 • bierze udział w opracowywaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz współpraca z władzami samorządowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych,
 • bierze udział w pracach mających na celu zapewnienie spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, w tzw. Obszarach wspólnych, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizowanie szkoleń na szczeblu Oddziału; uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości,
 • współdziała w prowadzeniu dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału; wspieranie wykonania i aktualizacji bazy danych dotyczącej występujących zagrożeń mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej Oddziału; realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o drogach publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe związane ze specyfiką zdań: wyższe techniczne – drogownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym i przygotowań obronnych
 • poświadczenie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie osób i mienia,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego,
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

-       stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-       dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

-       trzynaste wynagrodzenie,

-       ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

-       skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

-       pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,

-       dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

-       możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
calendar icon

Aplikuj

do 26 kwietnia 2021

na adres:
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Al. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin
z dopiskiem „Oferta pracy – Inspektor Z-5”
lub pocztą elektroniczną na adres szczecin.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91/43-25-350 lub 91/43-25-342
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

  4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

  5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

  6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

  7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 10.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×