Biuro - zdjęcie 5 - długopis
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
00-925 Warszawa al. Niepodległości 208
print as PDF
Ogłoszenie nr 76845 / 16.04.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Standardów i Rejestrów
#administracja publiczna #statystyka publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dokonuje kontroli kompletności: danych w systemie NOBC, (w tym powiązań systemu pod względem logicznym i spójności z katalogami wspomagającymi), pokrycia całego terytorium kraju siecią rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz spójności granic tych jednostek z granicami jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju, obrębów ewidencyjnych, jednostek urbanistycznych i zasięgu miejscowości; zatwierdza system informatyczny NOBC/BREC po każdym kwartale i na stan 1 stycznia danego roku, w celu utrzymania aktualności i stałego podnoszenia jakości systemów
 • Opracowuje wytyczne dla urzędów statystycznych odnośnie prowadzenia i aktualizacji bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC oraz prowadzenia podziału kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe BREC; prowadzi szkolenia z zakresu systemów NOBC i BREC; sprawuje nadzór merytoryczny i kontroluje prace wykonywane w us-ach, w celu zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia tych prac w kraju
 • Przygotowuje metodologię prowadzenia i aktualizacji: systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości budynków i mieszkań NOBC (ustala i doskonali źródła zasilania systemu) oraz podziału kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe BREC (w tym zasady numeracji rejonów statystycznych i obwodów spisowych), w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji budynków, mieszkań i jednostek podziału statystycznego
 • Opracowuje szczegółowy harmonogram dla urzędów statystycznych i CIS do aktualizacji systemów NOBC i BREC, a także przygotowuje inne pisma regulujące bieżące sprawy prowadzenia tych systemów, w celu terminowej realizacji prac aktualizacyjnych
 • Współpracuje przy opracowywaniu założeń do prowadzenia, aktualizacji i kontroli systemu informatycznego identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości budynków i mieszkań NOBC i rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC oraz współpracuje w tym zakresie z projektantami systemu informatycznego, w celu stałego podnoszenia jakości tych systemów
 • Współpracuje z organizatorami badań statystycznych i spisów powszechnych przy identyfikacji budynków i mieszkań w badaniach oraz przy opracowaniu zasad i założeń organizacyjnych do przygotowania wykazów mieszkań i budynków w celu zapewnienia dokumentacji wyjściowej do badań i spisów
 • Dokonuje analizy rejestrów i ewidencji administracji publicznej pod kątem wykorzystania ich zasobów informacyjnych do aktualizacji systemu NOBC oraz współpracuje z innymi organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania tych informacji do aktualizacji systemu i w celu zapewnienia jego aktualności i kompletności
 • Współpracuje z komórką GUS odpowiedzialną za prowadzenie przestrzennych baz adresowych GeoBREC, GeoNOBC w technologii GIS, w celu zapewnienia map numerycznych dla rejestru TERYT
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw prawnych rejestru podziału terytorialnego TERYT
 • Znajomość struktury terytorialnej państwa oraz innych podziałów specjalnych stosowanych w innych rejestrach
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: geodezja i kartografia lub geografia lub gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność przygotowania prezentacji i prowadzenia wystąpień
 • Doświadczenia zawodowe: 1 rok w pracy przy prowadzeniu rejestrów urzędowych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza  administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 54/SR/2021.
   

Wynagrodzenie brutto: 4 063 zł + dodatek stażowy.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna (z wymagań podanych w ogłoszeniu) dla zachowania bezpieczeństwa, w związku z wystąpieniem epidemii, przeprowadzana jest w formie wideokonferencji. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona pisemnym testem wiedzy z zakresu wymagań niezbędnych zawartych w treści ogłoszenia.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku: geodezja i kartografia lub geografia lub gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku pracy przy prowadzeniu systemów informatycznych lub rejestrów urzędowych
calendar icon

Aplikuj

do 30 kwietnia 2021

na adres:
W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl
z dopiskiem : oferta nr 54/SR/2021
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I. Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

  II. Inspektor ochrony danych

  Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
  a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
  b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
  Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.).

  IV. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  V. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  a. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
  b. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
  3. do usunięcia danych osobowych;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. do przenoszenia danych;
  6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
  7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  VII. Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Urbanowicz

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 16.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×