Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie
78-500 Świdwin ul. Kołobrzeska 43
print as PDF
Ogłoszenie nr 93970 / 10.03.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

brak
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje sposobem tradycyjnym jak i elektronicznie rejestry, korespondencję i sprawy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Weryfikuje dokumentację otrzymywaną przez urząd,
 • Prowadzi postępowania i przygotowywuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień,
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne wynikające z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • Prowadzi postępowania w trybie skargowym, przygotowywuje projekty odpowiedzi na skargi obywateli,
 • Bierze udział w kontrolach, dotyczących obiektów budowlanych oraz robót budowlanych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 • Sprawna umiejętność posługiwania sie programami Microsoft Word i Excel,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja pracy,
 • Prawo jazdy kategorii "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub techniczne z zakresu budownictwa,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w administracji państwowej lub samorządowej,
 • Znajomość przepisów: prawa budowlanego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, służby cywilnej,
 • Umiejętność edycji i redagowania pism,
 • Kreatywność, odporność na stres, umiejętność samokształcenia,
 • Uprawnienia budowlane
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody jubileuszowe po osiagnięciu wymaganego stażu pracy
 • Nagrody uznaniowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie (w obrębie powiatu), kierowanie samochodem służbowym,
 • kontakt z interesantem,
 • obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner, fax,
 • praca siedząca - przy komputerze powyżej 4 godz.,
 • urząd usytuowany na piętrze II, brak windy, oświetlenie sztuczne i naturalne, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • praca nie jest: w systemie zmianowym, w porze nocnej, związana z wystąpieniami publicznymi, wymagająca wysiłku fizycznego.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-94) 3656247.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie uprawnień budowlanych
calendar icon

Aplikuj

do 24 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 93970"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Kołobrzeska 43 II p. pok. 4
78-300 Świdwin

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin, tel. 943656247
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl, telefon: 943656247
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, nie będą one przekazywane do innych odbiorców, a także nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Udostępnił: Mariusz Olszewski

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 10.03.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×