Poznań - panorama
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań ul.Szwajcarska 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 115500 / 13.02.2023
Dołącz do nas jako:

młodszy specjalista

Stanowisko ds. administracyjnych i prawnych

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie.
 • Weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań w odniesieniu do specyfikacji danego zamówienia.
 • Realizacja,tworzenie i prowadzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
 • Nadzór nad nad stosowaniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przygotowanie i/lub współpraca przy przygotowaniu umów oraz aneksów.
 • Prowadzenie rejestru wniosków, udzielonych zamówień publicznych, umów i ochrony danych osobowych.
 • Koordynacja realizacji planu zamówień publicznych i sporządzanie rocznych sprawozdań.
 • Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestrów związanych z prawem farmaceutycznym.
 • Prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji.
 • Inicjowanie, opracowywanie, uaktualnienie, monitorowanie wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok z zakresu zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.
 • Znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
 • Umiejności analitycznego myślenia,
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, wyroków sądowych dotyczących problematyki zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Pracownikom oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,

• dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego      wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego),

• dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,

• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. 

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Praca biurowa z wykorzystaniem zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz innym sprzętem biurowym. Miejsce pracy zlokalizowane w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, na II piętrze bez dostępu do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie na numer ogłoszenia.

Dokumenty,  o których mowa w niniejszym ogłoszeniu,  winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etapy naboru:

1) Weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

2) Sprawdzian z wiedzy - test,

3) Rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 61 875-95-75 w 203.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115500"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul.Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel.61 975-95-75, mail: sekretariat@poznan.wif.gov.pl.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul.Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel.61 975-95-75, mail: iod@poznan.wif.gov.pl.
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych n podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych(tzw.podmioty przetwarzające).
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Udostępnił: Arleta Paszko

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds.pracowniczych, Starszy Księgowy

Wprowadzono: 13.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×