Katowice - panorama
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice Lompy 19
print as PDF
Ogłoszenie nr 115501 / 09.02.2023
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: ds. zaopatrzenia, ewidencji i planowania w Wydziale Zaopatrzenia
#administracja publiczna #zamówienia publiczne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Planuje i realizuje zakupy materiałów, sprzętu i usług w okresie do trzech lat w oparciu o zgłoszone potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu śląskiego.
 • Opracowuje dokumentację w zakresie opisu przedmiotu zamówienia do procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progu, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników garnizonu śląskiego Policji.
 • Przeprowadza postępowania w sprawie udzielenia zamówionia publicznego, których szacunkowa wartość nie przekracza progu do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników garnizonu śląskiego Policji.
 • Prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątku ruchomego będących w użytkowaniu komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu śląskiego, a pozostających w ewidencji Wydziału Zaopatrzenia celem zapewnienia właściwej gospodarki mieniem.
 • Sprawdza poprawność gospodarowania majątkiem powierzonym komórkom i jednostkom organizacyjnym w celu zapewnienia właściwego gospodarowania tym majątkiem.
 • Opracowuje, formalizuje i sprawdza faktury pod względem merytorycznym i przekazuje do Wydziału Finansów KWP w Katowicach celem dalszej realizacji.
 • Opiniuje i wycenia protokoły szkody sporządzone przez komórki i jednostki organizacyjne garnizonu śląskiego w zakresie składników majątku ruchomego ewidencjonowanych przez Wydział Zaopatrzenia w celu prawidłowej realizacji Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dotyczącej prowadzenia postępowań szkodowych w garnizonie śląskim.
 • Uczestniczy w komisjach powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro celem zapewnienia właściwego przeprowadzenia procedur.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy administracyjno-biurowej.
 • Znajomość Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.
 • Umiejętność argumentowania i negocjacji.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej i w zespole.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Rzetelność.
 • Dokładność.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w realizacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Znajomość / przeszkolenie z zakresu obsługi komputera.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Co oferujemy
 • Wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Nagrody okresowe np. kwartalne.
 • Dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”.
 • Pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe.
 • Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych.
 • Możliwość skorzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów.
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy.
 • Parking dla pracowników na terenie urzędu.
 • Siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

Warunki pracy
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, praca biurowa przy stanowisku komputerowym – pozycja ciała siedząca z elementami pozycji stojącej.
 • Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
 • Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.
 • Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17
  w budynku Wydziału Zaopatrzenia. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy).
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 22 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115501"
na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 851 17 42, 47 851 17 06
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Udostępnił: Jolanta Bogus

Komórka organizacyjna: Wydział Doboru i Szkolenia

Wprowadzono: 09.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×