Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
63-600 Kępno ul. Kościuszki 9
print as PDF
Ogłoszenie nr 90855 / 13.01.2022
Dołącz do nas jako:

referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
#administracja publiczna #budownictwo
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • obsługuje sekretariat PINB, dziennik korespondencji,
 • przyjmuje dostarczane pozwolenia na budowę, zakłada teczki i spisy akt,
 • przyjmuje i weryfikuje zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz powiadomienia o dokonanych przeglądach okresowych,
 • prowadzi elektroniczną rejestrację decyzji, zawiadomień,
 • archiwizuje akta i odszukuje wg rejestrów,
 • sporadycznie bierze udział w czynnościach kontrolnych w terenie,
 • przygotowuje projekty pism.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane, administracyjne albo pokrewne
 • Staż pracy co najmniej 3 miesiące praca administracyjno-biurowa w zakresie związanym z budownictwem ( umowa o pracę; umowa zlecenie; staż albo praktyka)
 • wysoka umiejętność obsługi komputera, znajomość programów pakietu MS Office, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • miel widziane prawo jazdy kategorii B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Możliwość zatrudnienia od dnia 14-02-2022 r.. 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, jednozmianowa w siedzibie Inspektoratu, przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. Sporadycznie wyjazdy służbowe na terenie powiatu kępińskiego (bez nadgodzin). Podczas wyjazdów mile widziane kierowanie samochodem służbowym. Kontakt bezpośredni i telefoniczny z interesantami w zakresie przyjmowania dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień i informacji. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Praca pod presją czasu.

Siedziba inspektoratu znajduje się na parterze z dogodnym dostępem. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent w PINB w Kępnie” do dnia 03-02-2022 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu).

W zależności od sytuacji kadrowej przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Osoby spełniające wymogi naboru, które złożą poprawnie dokumenty aplikacyjne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Powiadomienia telefoniczne lub mailowe.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-03-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-08-31
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej PINB w Kępnie)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na pracę na aplikowanym stanowisku pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 3 lutego 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90855"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 9
63-600 Kępno

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
62 78 28 947
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel.62 78 28 952
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: wyłącznie pomiot ogłaszający nabór
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Udostępnił: Zuzanna Barczok

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 13.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×