Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
12-100 Szczytno ul. Zbigniewa Sobieszczańskigo 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 118222 / 25.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: organizacyjnych w sekcji organizacyjno-kadrowej
#administracja publiczna #archiwa/archiwistyka #obsługa sekretarska
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi kancelarię ogólną i sekretariat komendanta powiatowego.
 • Prowadzi sprawy obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej.
 • Prowadzi archiwum komendy oraz sprawy związane z archiwizacją dokumentów.
 • Opracowuje regulaminy, wytyczne i procedury dot. służby i pracy.
 • Realizuje zadania z zakresu planowania pracy komendy powiatowej.
 • Organizuje oraz obsługuje spotkania, narady i odprawy służbowe z udziałem komendanta powiatowego.
 • Realizuje i nadzoruje zagadnienia z zakresu kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych komendy.
 • Realizuje zadania z zakresu skarg, wniosków i petycji.
 • Ewidencjonuje pieczęcie i stemple służbowe.
 • Ewidencjonuje i rozlicza delegacje służbowe pracowników.
 • Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej
 • Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla PSP, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Posiadanie kursu kancelaryjno-archiwalnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość korzystania z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
 • Kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy.
 • Możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe.
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe, możliwość przemieszczania się do archiwum zakładowego znajdującego się na I piętrze.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • CV i list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etapy naboru:

 • 1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu – 04.04.2023 r.
 • 2 etap – pisemny test wiedzy – 06.04.2023 r.
 • 3 etap – sprawdzian umiejętności komputerowych i rozmowa kwalifikacyjna – 13.04.2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-05-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2024-06-30
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego
 • Kopia prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 31 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118222"
na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 2
12-100 Szczytno
Sekretariat w godz. 7:30 – 15:30

Zamieść na kopercie dane nadawcy.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 732 99 10
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych aplikacja kandydata nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych kandydata będzie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie ul. Z. Sobieszczańskiego 2, 12-100 Szczytno.
  • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane na podstawie jego zgody.
  • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez KP PSP w Szczytnie przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji.
  • Kandydat może w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl lub telefonicznie ~ 47 731 95 36.
  • Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jej przyjęcia i rozpatrzenia.
  • Dane kandydata w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również profilowane.
  • Podstawa prawna przetwarzania danych art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Udostępnił: Marta Sylwestrzak

Komórka organizacyjna: Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Wprowadzono: 25.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×