Biuro - zdjęcie 2
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
02-528 Warszawa ul. Rakowiecka 30
print as PDF
Ogłoszenie nr 118221 / 25.03.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Zespole do spraw Administracyjno-Budżetowych i Kadr
#obsługa sekretarska #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sekretariat tj. stanowi pomoc asystencką dla kierownictwa, administruje przy pomocy komputerowej ewidencji korespondencją wpływającą i wychodzącą, łączy rozmowy telefoniczne do wszystkich pracowników, wypełnia i ewidencjonuje dokumentację związaną z podróżami służbowymi w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki
 • Czuwa nad poprawnością otrzymywanych faktur za usługi świadczone dla Biura na podstawie zawartych umów (najem pomieszczeń, media, sprzątanie, dostawy wody itp.) w celu właściwego gospodarowania majątkiem, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami
 • Prowadzi sprawy kadrowe, w tym kompletuje i czuwa nad poprawnością prowadzenia akt osobowych pracowników, przygotowuje umowy o pracę i świadectwa pracy, sporządza umowy cywilno-prawne, prowadzi ewidencję czasu pracy i urlopów pracowniczych, prowadzi sprawy socjalne, bierze udział w organizacji procesu naboru nowych pracowników, a także realizuje programy rozwoju zawodowego w celu zapewnienia właściwej i zgodnej z prawem polityki kadrowej
 • Prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze, w tym zaopatruje w materiały biurowe oraz artykuły spożywcze i higieniczne w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy
 • Wykonuje zadania z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego, w tym przesyła dzienne lub doraźne meldunki oraz raporty w sytuacji wyższych stanów gotowości państwa w celu przedstawienia jednostce nadrzędnej aktualnego stanu bezpieczeństwa
 • Prowadzi ewidencję odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w celu prawidłowej realizacji przepisów BHP
 • Sporządza zestawienia, analizy, sprawozdania z zakresu spraw pracowniczych do instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne w celu przedstawienia aktualnej sytuacji kadrowej jednostki
 • Prowadzi inwentarz majątku trwałego w celu właściwego gospodarowania majątkiem jednostki
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w komórce kadrowej
 • Biegłość w obsłudze komputera w tym pakietu Office i urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi
 • Kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku w administracji publicznej
 • znajomość podstawowych zagadnień ustawy o finansach publicznych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",
 • Dogodna lokalizacja w pobliżu stacji metra Pole Mokotowskie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca przy komputerze  powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji),
 • praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 5 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118221"
na adres:
Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

•   Dokumenty można złożyć również w postaci elektronicznej e-mailem (na adres: bnl@bnl.gov.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w obu przypadkach opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 646 76 36, 646 78 33
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD@bnl.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Biuro Nasiennictwa Leśnego
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Fujak

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracyjno-Budżetowych i Kadr

Wprowadzono: 25.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×