Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60
print as PDF
Ogłoszenie nr 116232 / 21.02.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: administracyjno - technicznych - samodzielne stanowisko
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Olsztyn quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizacja zakupów na rzecz WITD, dokonywanie zamówień, sprawdzanie dostaw, przyjmowanie i rozdział zakupionych artykułów.
 • Prowadzenie zbioru umów i zamówień publicznych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz imiennych kart wyposażenia
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, naprawą, legalizacją, przeglądami, likwidacją sprzętu i wyposażenia,
 • Prowadzenie spraw dotyczących napraw i bieżących remontów zajmowanych pomieszczeń oraz funkcjonowania technicznych , sprzętu bhp i p.poż,
 • Pilnowanie terminów przeglądów gwarancyjnych, okresowych i badań technicznych pojazdów służbowych, zgłaszanie pojazdów do naprawy. Nadzór nad pojazdami za pomocą systemu FLOTA,
 • Prowadzenie kartotek i ewidencji pojazdów służbowych,
 • Obliczanie emisji spalin – sporządzanie sprawozdań do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów służbowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją majątku,
 • Prowadzenie ewidencji i stempli obowiązujących w WITD.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracja itp.
 • Staż pracy co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku.
 • Znajomość przepisów i zagadnień związanych z ustawą o zamówieniach publicznych i o służbie cywilnej,
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych i sprawozdań
 • Samodzielność i kreatywność w działaniu, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra znajomość środowiska Windows i aplikacji biurowych (umiejętność edytowania i formatowania dokumentów Word, Excel),
 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy na stanowisku pracy,
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, praca w administracji publicznej
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

· Praca biurowa,

· Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie,

· Obsługa urządzeń biurowych,

· Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku- brak windy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia należy podpisać odręcznie i wstawić datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można odebrać je w urzędzie (nie odsyłamy ich pocztą).

Nie rozpatrzymy oferty, która została nadana po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: www.witd.olsztyn.pl  w zakładkach praca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny:

sekretariat@witd.olsztyn. pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 89/533-46-16

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie
w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku Specjalisty.

Wynagrodzenie na stanowisku Specjalisty wynosi – 4.597,75 zł. brutto obliczone przy zastosowaniu mnożnika służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego, wynoszącego 2,099  kwoty bazowej (2.190,45 zł) plus dodatek stażowy w przypadku osiągnięcia minimum 5 lat pracy wrastający o 1% aż do 20 lat pracy.

Zgodnie z Ustawą o służbie cywilnej osoba podejmująca po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zatrudniana jest na umowę o pracę na okres 12 m-cy. Po tym terminie w przypadku otrzymania pierwszej -pozytywnej oceny przez przełożonego następuje podpisanie z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

· Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

· Fakultatywnie, w zależności od ilości kandydatów może zostać przeprowadzona selekcja ofert pod względem spełniania wymagań dodatkowych w tej sytuacji w pierwszej kolejności do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszone będą osoby spełniające wymagania dodatkowe.

· Rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study,

· Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie najlepszych kandydatów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-05-04
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu , szkolenia etc. związane z ww. stanowiskiem
calendar icon

Aplikuj

do 3 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116232"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
ul. Dworcowa 60, 10-347 Olsztyn

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.0-89/ 533-46-16 w.25
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ul. Dworcowa,10-437 Olsztyn; sekretariat@ witd.olsztyn.pl
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Jacek.piotrowski@.witd.olsztyn.pl
  · Cel przetwarzania danych:

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,

  Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  w Olsztynie
  ·Okres przechowywania danych:

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów
  o archiwizacji.

  Uprawnienia:
  1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1.art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2.art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3.art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

  Informacje o wymogu podania danych:
  podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy
  o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy
  w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Udostępnił: Danuta Toryfter

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 21.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×