Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Ornecka 2d
print as PDF
Ogłoszenie nr 91211 / 19.01.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Nadzór nad eksportem i importem żywności pochodzenia zwierzęcego, wystawianie świadectw zdrowia do krajów trzecich oraz stosownej dokumentacji związanej z handlem wewnątrzwspólnotowym
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika zespołu
 • Pobieranie próbek do urzędowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, a także zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności oraz badań środowiskowych
 • Obsługa programów komputerowych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego m.in.: Traces, e-klient, RASFF
 • Prowadzenie nadzoru nad pozyskiwaniem, magazynowaniem i wprowadzaniem do obrotu surowców kategorii I, II, III pochodzenia zwierzęcego w zakładach prowadzących produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie projektów planów i harmonogramów rocznych kontroli w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Kwalifikacja zakładów do handlu wewnątrzwspólnotowego i eksportu do krajów trzecich
 • Tworzenie, we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków z zakresu zadań działu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz koniecznej sprawozdawczości
 • Realizacja postanowień wynikających z instrukcji i wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne (udokumentowane dyplomem)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w Inspekcji Weterynaryjnej (udokumentowane świadectwem pracy, zaświadczeniem), czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe Ukończone studia podyplomowe i tytuł specjalisty w zakresie: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weterynaryjna (udokumentowane dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie jednej z 2 specjalności)
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie: mnożnik wynagrodzenia dla etatu 2,25-2,4 (4571,91 zł - 4876,70 zł) + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumnetowanego stażu pracy
 • Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
 • Pakiet socjalny (m.in. nieskooprocentowane pożyczki, wsparcie fiansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • Mozliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Inspektorat pracuje od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00
 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu lidzbarskiego, prowadzenie auta służbowego
 • Możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach
 • W przypadku wystąpienia epizootii na terenie województwa konieczność pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy (rekompensata w postaci czasu wolnego)
 • Stres zwiazany z przeprowadzaniem kontroli

Siedziba Inspektoratu:

 • Budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, bez windy
 • Konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami po schodach
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych możliwe od strony chodnika
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę
 • Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka)
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

Proponowany termin zatrudnienia: po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- test wiedzy, podczas którego sprawdzana jest wiedza merytoryczna

- test umiejętności praktycznych (znajomość obsługi komputera)

- rozmowa kwalifikująca, podczas której sprawdzane są komptencje interpersonalne

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego zaświadczenia z Izby Lekarsko - Weterynaryjnej potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (nie starsze niż 30 dni)
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 7 lutego 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 91211"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim
ul. Ornecka 2d
11-100 Lidzbark Warmiński
z dopiskiem - "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
89 767 22 22
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.02.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lidzbarkwarminski.piw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Udostępnił: Anna Piesik

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wprowadzono: 19.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×