Gabinet lekarski - stetoskop na stole
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
19-500 Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A
print as PDF
Ogłoszenie nr 108727 / 20.10.2022
Dołącz do nas jako:

księgowy

Do spraw: księgowo-płacowych w Zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
#administracja publiczna #weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowo-księgowym oraz kompletności i rzetelności dokonywanych operacji
 • Wspólpraca z innymi pracownikami w zakresie koniecznym do prawidłowego funkcjnowania Inspektoratu
 • ścisła współpraca z Główną Księgową
 • uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach
 • rozliczanie wykonanych badań przez lekarzy wyznaczonych oraz naliczanie z tego tytułu wynagrodzeń
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłat oraz dokonywanie przelewów
 • dekretowanie dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji
 • przygotowanie danych do sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji księgowej jednostki
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata
 • ; Znajomość obsługi komputera;
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • obsługa programu Płatnik;
 • Znajomość do obsługi programów finansowo-płacowych, oraz bankowości elektronicznej;
 • znajomość ustawy o rachunkowości; ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu;
- Brak windy i podjazdów;
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na I piętrze budynku;
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowania stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."trzynastka") nagrody jubileuszowe, jednozmianowy czas pracy

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Analiza merytoryczna złożonych ofert i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 108727"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Wojska Polskiego 17A
19-500 Gołdap
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+48 87 444 5030
+48 87 444 5031
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap.
  Kontakt do inspektora ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : iod@justpok.pl, tel. 535 658 132
  Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych.
  Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Udostępnił: Wiesława Wołyniec

Komórka organizacyjna: ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap

Wprowadzono: 20.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×