Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce 33
print as PDF
Ogłoszenie nr 106158 / 13.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: Zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • • Realizacja czynności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zdrowia i ochrony zwierząt;
 • • Realizacja zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • • Realizacja działań, w tym prowadzenie kontroli, dochodzeń epizootycznych, dokumentacji w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, likwidacji zagrożenia epizootycznego;
 • • Sporządzanie i aktualizowanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie projektów odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń;
 • • Realizacja zadań z zakresu statystyki i sprawozdawczości, sporządzanie informacji i zestawień dotyczących wykonywanych zadań;
 • • Prowadzi sprawy związane z dobrostanem i przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta,
 • • Wykonywanie czynności w zakresie obsługi programów informatycznych służących do obsługi badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, bazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • • Współpracuje w miarę potrzeb z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w realizacji zadań w obszarze działania zespołów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne (udokumentowane dyplomem) • Ukończone studia podyplomowe i tytuł specjalisty
 • Staż pracy
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w Inspekcji Weterynaryjnej lub jako wyznaczony lekarz weterynarii (udokumentowane świadectwem pracy, zaświadczeniem, umową wyznaczenia)
 • Czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego- prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera( Windows i MS Office, poczta elektroniczna, Internet)
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych obowiązujących w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt (krajowych i UE), znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowania stażu pracy
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, nieoprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach- zapomogi)

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach oraz praca na terenie powiatu bartoszyckiego.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.
 • Wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego.
 • Obsługa urządzeń biurowych 9kserokopiarka,drukarka, skaner,fax)
 • Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 27 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106158"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33 1-200 Bartoszyce


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 89 764 24 71

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach te. 89 764 24 71
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@bartoszyce.piw.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Udostępnił: Monika Augun

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 13.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×