Kraków - panorama
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
31-429 Kraków Ul. Ignacego Łukasiewicza 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 106159 / 16.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor zakładów górniczych

Do spraw: górnictwa podziemnego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie
#administracja publiczna #gospodarka złożami kopalin
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno - ruchową i przepisami;
 • Przeprowadza analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu;
 • Analizuje wnioski i dokumentacje w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, w celu realizacji zadań organów nadzoru górniczego;
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie;
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych, oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu;
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie;
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górnictwo podziemne
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo podziemne
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Budynek w którym siedzibę ma Urząd nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Warunki pracy

• Trudne warunki pracy w terenie,
• praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli w podziemnych wyrobiskach górniczych i na powierzchni zakładów górniczych,
• nietypowe godziny pracy,
• narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
• przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
• częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
 • sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
 • do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy,
 • sprawdzenie doświadczenia-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 17 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106159"
na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 4210122
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków, tel. 12 4210122
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Michał Oset, iod@wug.gov.pl, tel. 32 7361856
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Udostępnił: Michał Szymczyk

Komórka organizacyjna: radca prawny

Wprowadzono: 16.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×