Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji w Żorach
44-240 Żory ul. Wodzisławska 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 84258 / 20.09.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: gospodarki mieszkaniowej, transportowej i finansowej w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (m. in. przyznania / odmowy jednorazowego odszkodowania, równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej), w celu rozstrzygnięcia uprawnień funkcjonariuszy do świadczeń.
 • Prowadzi gospodarkę transportową w zakresie terminowości wykonywania przeglądów i obsług technicznych, zgłasza usterki i ustala terminy napraw i obsług w resortowych stacjach obsługowo - technicznych, określa zapotrzebowanie i zamawia oraz pobiera z magazynu materiały transportowe (np. żarówki, płyn do spryskiwaczy itp.), przygotowuje zestawienia i sprawozdania obejmujące zagadnienia związane z gospodarką transportową celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu transportowego.
 • Opracowuje i rejestruje faktury w systemie F-K zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych, w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych.
 • Prowadzi dokumentację w zakresie badań specjalistycznych dla policjantów, w celu uzyskania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
 • Przygotowuje, kompletuje dokumentację na każdym etapie likwidacji szkody, współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, w celu przekazania dokumentów do wydziału logistycznego i usunięcia zaistniałej szkody.
 • Dokonuje kontroli formalno - rachunkowej rachunków za koszty podróży służbowej, w celu sprawdzenia prawidłowości naliczeń.
 • Prowadzi ewidencję pomocniczą składników majątkowych w wersji papierowej i elektronicznej, w celu porównania stanu z ewidencją prowadzoną w Wydziale Transportu KWP.
 • Sporządza listy należności na podstawie decyzji administracyjnych, wniosków lub wykazów (zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, równoważnika pieniężnego za remont i brak lokalu mieszkalnego, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, rekompensaty za służby dodatkowe z Funduszu Wsparcia Policji, prania odzieży roboczej dla pracowników, równoważnika w zamian za wyżywienie) celem przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia, a następnie wypłaty należności przez KWP w Katowicach.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji lub w pracy biurowej
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość ustawy budżetowej, ustawy o Policji, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjno - biurowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy na podobnym stanowisku
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" albo wyrażenie zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742)
Co oferujemy
 •  Wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 •  Pakiet socjalny m. in. dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe.
 •  Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w sytemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca.Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner i komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny oraz permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku i jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek czteropiętrowy, wyposażony w windę. Tylko wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Toalety na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku i toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowny/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 30 września 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84258"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Żorach
ul. Wodzisławska 3
44 - 240 Żory
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 8553 218
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Żorach z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej 3, 44-240 Żory, e-mail: komendant@zory.ka.policja.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Wodzisławska 3, 44-240 Żory, e-mail: iod@zory.ka.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Żorach

Udostępnił: Agnieszka Spyrka

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 20.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×