Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
50-069 Wrocław Ul. Ofiar Oświęcimskich 12
print as PDF
Ogłoszenie nr 84259 / 16.09.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor farmaceutyczny

w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu
#farmacja
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadzanie kontroli obrotu i warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w placówkach podległych Inspekcji,
 • pobieranie leków do badań jakościowych i ilościowych,
 • ocena lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • zabezpieczanie przeterminowanych śr. odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, wydawanie zgód na ich posiadanie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków związanych z przestrzeganiem przepisów Prawa farmaceutycznego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zawodzie farmaceuty
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w części dotyczącej obowiązujących terminów załatwiania spraw, terminów do wniesienia odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień, pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających doręczenie pism.
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- delegacje służbowe - praca w kontrolowanej placówce w warunkach tej placówki

- praca w siedzibie Urzędu, brak windy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym (II piętro), z dostępem do światła dziennego,

-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,

-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, dojazdy do kontrolowanych placówek, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 715 85 06.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • http://wif.wroclaw.pl/download/95/35232/oswiadczenieRODOzdnia27listopada2019.pdf
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Uwaga: Warunkiem podpisania umowy jest złożenie oświadczenia o braku konfliktu interesów (art.114a ustawy Prawo Farmaceutyczne) zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów (Dz.U. 2018 poz. 1658)
calendar icon

Aplikuj

do 27 września 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84259"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 12
50-069 Wrocław
z dopiskiem "Inspektor farmaceutyczny Wrocław"Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
sekretariat - tel. 71 715 85 00
kadry - tel. 71 715 85 06
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szanowni Państwo,

  Wskazanie Administratora

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu; adres Inspektoratu: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław, tel. 71 715 85 00, fax. 71 715 85 01, e-mail: sekretariat@wif.wroclaw.pl 

  Wskazanie Inspektora Ochrony Danych

  Administrator powołał Inspektora Ochrona Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl, tel. 71 715 85 08

  Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora farmaceutycznego w służbie cywilnej.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 4, 26,28,29,29a, 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1233 z późn.zm.) oraz art. 22(1) §1 i §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) w zw. z art. 6 ust. 1 c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. WEL 119 z 4.05.2016 r.), zwaną dalej w skrócie RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych osobowych podawanych w oparciu o zgodę kandydata na dane stanowisko pracy.

  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, jeśli Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu tych danych nie będzie posiadał, to nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.

  Informacje o odbiorcach danych

  Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnych odbiorcom. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

  Okres przechowywania danych

  Złożone aplikacje zawierające dane osobowe są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru z tym, że aplikacje kandydatów wyłonionych przez Komisję rekrutacyjną, z wyjątkiem kandydata, który został zatrudniony, niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru. Aplikacje złożone w toku naboru zwraca się kandydatowi na jego wniosek złożony najpóźniej do czasu zakończenia naboru.

  Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Podane przez Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  W związku z podaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  3)      prawo do ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe,

  4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,

  5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest dobrowolne,

  6)      prawo do przenoszenia danych,

  7)      prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

  8)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w jakim przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

  Wyżej wymienione prawa, z wyjątkiem prawa wskazanego w pkt. 7 tj. prawa wniesienia skargi,  można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wif.wroclaw.pl

   

   

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Udostępnił: Jolanta Czekalska

Komórka organizacyjna: WIF

Wprowadzono: 16.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×