Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
40-022 Katowice ul. Damrota 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 71102 / 13.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy referent

w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym (CZS)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie postępowań jako finansowy organ postępowania przygotowawczego zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego i ustawy o rachunkowości w celu zwalczania przestępczości, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, wyrównania uszczerbku finansowego oraz ścigania ich sprawców
 • opracowywanie pism procesowych w toku prowadzonych postępowań i decyzji merytorycznych kończących postępowania przygotowawcze w celu procesowego udokumentowania podejmowanych czynności
 • opracowywanie i popieranie jako oskarżyciel publiczny zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w celu osiągnięcia celów postępowania w tym w zakresie wyrównania uszczerbku finansowego Skarbu Państwa
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości w celu zwalczania przestępczości, zapobiegania przestępstwom oraz ścigania ich sprawców w tym obszarze
 • prowadzenie postępowań mandatowych w celu dyscyplinowania do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych w tym należności podatkowych
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych, sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w celu wykorzystania ich w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • dobra znajomość przepisów prawa
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca administracyjno-biurowa,

- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

- praca w terenie, - zagrożenie naciskami grup przestępczych,

- zagrożenie korupcją,

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – lokalizacja ul. Tadeusza Regera 32 Bielsko-Biała:

- stanowisko pracy znajduje się na II i III piętrze budynku Urzędu, praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (4 kondygnacje),

- oświetlenie sztuczne i naturalne,

- bariery architektoniczne: podjazd przy wejściu do budynku umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp wyłącznie na parter budynku, winda na wyższe kondygnacje nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,

- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób: niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Dodatkowe informacje

W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.

Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.

List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznej

w tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone w dwóch terminach:

I termin – test wiedzy,

II termin – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia testu wiedzy będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).

Kandydaci, którzy uzyskają z testu wiedzy ocenę pozytywną, o terminie kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w późniejszym terminie.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.809,93 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-61-52.

notice

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
notice

Aplikuj

do 26 listopada 2020

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

z dopiskiem „nabór – starszy referent (CZS) – lokalizacja: Bielsko-Biała - JK”
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: IAS w Katowicach) z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice (nr telefonu+ 48 32 207 60 00, adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.katowice@mf.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1lit. a - Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
  4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów m. in. Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) lub do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Katowicach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
  10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Udostępnił: Justyna Komorowska

Komórka organizacyjna: IPP

Wprowadzono: 13.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×