Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
99-200 Poddębice UL. Targowa 22
print as PDF
Ogłoszenie nr 71103 / 13.11.2020
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: Łączności i Informatyki Zespół ds. Łączności i Informatyki

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Pełni funkcji koordynatora Zespołu ds. Łączności i Informatyki;
 • Zarządza siecią teleinformatyczną na poziomie powiatu oraz realizuje strategię i politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na podstawie wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi;
 • Administruje stroną internetową tut. jednostki i uaktualnia dane.
 • Konfiguruje, nadaje odpowiednie uprawnienia oraz pełni nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu teleinformatycznego na terenie powiatu;
 • Technicznie obsługuje systemy policyjne;
 • Wdraża i rozwija informatykę w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji powiatu poddębickiego;
 • Wprowadza, przetwarza i udostępniania informacje zgromadzone w bazach danych znajdujących się w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 • Przygotowuje zestawienie, analizy oraz sprawozdania na potrzeby Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie realizacji projektów i użytkowania systemów teleinformatycznych;
 • Prowadzi stosowną dokumentację związaną z realizacją przydzielonych zadań, ewidencją ilościową sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu jednostki;
 • Utrzymuje w sprawności technicznej systemy i urządzenia łączności teleinformatycznej, szyfrowej i radiotelefonicznej na obszarze działania Komendy oraz zapewnia podstawową obsługę techniczną zainstalowanego sprzętu i urządzeń;
 • Dokonuje zabiegów konserwacyjnych, okresowego sprawdzania parametrów technicznych, sprzętu i urządzeń łączności oraz naprawia urządzenia łączności i informatyki na miarę możliwości, umiejętności i kompetencji;
 • Pełnieni funkcję członka Zespołu Inspektora Danych Osobowych;
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: ustawa o Policji
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, analizy i syntezy informacji,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w budynku, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji dot. naboru udzielają pracownicy Zespołu ds. Kadr i Szkolenia tel: 47 845 22 48. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,5825 kwoty bazowej ( 3 215,58 zł brutto miesięcznie) + dodatek za wysługę lat. Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 27 listopada 2020

na adres:
Zespół ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach
ul. Targowa 22.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 845 22 48
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji
  w Poddębicach z siedzibą przy ul. Targowej 22 w Poddębicach, kod 99-200.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia,  w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału  w wybranym procesie rekrutacji.

   

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Udostępnił: Anna Bierzyńska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli

Wprowadzono: 13.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×