Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice ul.Raciborska 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 118354 / 28.03.2023
Dołącz do nas jako:

radca prawny

wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno-prawnych
#administracja publiczna #farmacja
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sporządza i opiniuje (sporządza opinie prawne) w zakresie prawa związanego z działalnością Inspektoratu,
 • uzgadnia i sprawdza pod względem formalno-prawnym treść decyzji, postanowień, wezwań wytworzonych przez pracowników WIF w toku postępowań administracyjnych oraz pism dotyczących postępowań kontrolnych,
 • opracowuje, sprawdza lub ocenia projekty regulaminów, porozumień, procedur i innych wewnętrznych aktów regulujących działalność Inspektoratu oraz projekty pism i umów w sprawach skomplikowanych/nietypowych,
 • informuje pracowników o zmianach w przepisach prawa związanych z działalnością inspekcji farmaceutycznej,
 • prowadzi wsparcie prawne egzekucji należności,
 • reprezentuje Wojewódzkiego Ispektora Farmaceutycznego w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz postępowaniach sądowych,
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowisku z zakresu obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo farmaceutyczne, Prawo przedsiębiorców, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, o służbie cywilnej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER (ogólne rozporządzenie ochrony danych)
 • obsługa komputera (pakiet biurowy)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się, współpracy
Co oferujemy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne , tzw. "trzynastka"
 • pakiet socjalny min. dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Kandydaci/kandydatki  ze szczególnymi potrzebami mogą je zgłaszać na etapie składania dokumentów, telefonicznie pod nr 32 2087474 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wif.katowice.pl

Warunki pracy
 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (obsługa urządzeń  biurowych: fax, kseropiarka, niszczarka, skaner),
 • pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku,
 • kontakty z klientami zewnętrznymi urzędu,
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Dokumenty złożone po terminie (decyduja data stempla pocztowego/osobistego złożenia w urzędzie) lub oferty które nie spełniają wymagań niezbędnych  nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu procesu naboru.
 • Prosimy o podanie w aplikacji numeru ogłoszenia.
 • Wzory treści oświadczeń  wymaganych w procesie naboru  do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif. katowice.pl) w zakładce: "Dokumenty do pobrania ". Wymienione dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
 • Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie BIP Inspektoratu w zakładce "Klauzule informacyjne".
 • Kandydat wyłoniony do zatrudnienia, będzie zobowiązany złożyć przed zawarciem umowy o pracę oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz informacje, o których mowa w art. 114a ust. 6 ww ustawy (odmowa złożenia oświadczenia i informacji stanowić będzie podstawę do odmowy nawiązania stosunku pracy).
 • Dodatkowe informacje - w tym o wysokości wynagrodzenia -  udzielane są pod nr 32 2087474
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych
 • sprawdzian wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-05-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzająy wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 14 kwietnia 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118354"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
40 - 074 Katowice
ul. Raciborska 15
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 2087474
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.04.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 2087483
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), kandydata wyłonionego w toku naboru do zatrudnienia, będzie upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach , Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Udostępnił: Bożena Kilim

Komórka organizacyjna: stanowisko ds kadr i szkoleń

Wprowadzono: 28.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×