Katowice - panorama
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
print as PDF
Ogłoszenie nr 90809 / 13.01.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor wojewódzki

Do spraw: postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie tzw. specustaw dotyczące ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa lub ograniczone w sposobie korzystania.
 • Sprawdza i weryfikuje pod względem formalno-prawnym i rachunkowym sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe stanowiące podstawę ustalenia odszkodowań.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie tzw. specustaw dotyczące stwierdzenia ustanowienia lub wygaśnięcia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje publiczne.
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną w Zespole do spraw odszkodowań I instancji.
 • Prowadzi czynności o charakterze cywilno-prawnym w celu uzgadniania z właścicielami przejmowanych nieruchomości wysokości odszkodowania oraz przygotowuje dokumentację dotyczącą wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.
 • Reprezentuje Skarb Państwa – Wojewodę Śląskiego w postępowaniach administracyjnych dotyczących odszkodowań za nieruchomości, gdzie drugą stroną lub uczestnikiem jest powiat lub miasto na prawach powiatu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oddania gruntów w użytkowanie wieczyste i naliczania z tego tytułu opłaty rocznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe i studia podyplomowe na kierunku administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami lub wyższe na kierunku prawo lub wyższe na kierunku lub o specjalności: administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami lub/i wyceną nieruchomości lub co najmniej roczne w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Rozdział 3), o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Rozdział 3), o gospodarce nieruchomościami, o transporcie kolejowym (Rozdział 2b)
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • znajomość rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • orientacja na klienta, myślenie analityczne
Co oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie związana z ustalaniem stanu faktycznego nieruchomości. W szczególnie spornych sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin nieruchomości. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w trybie tzw. specustaw pracownik występuje przed WSA. Kontakty z inwestorami, organami samorządu terytorialnego a także ze stronami postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje
 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
  https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 28 stycznia 2022

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości". Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

  Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości                                                                     

  Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

  Uprawnienia:

  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

  Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.  

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Agnieszka Mrożek

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 13.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×