Biuro - zdjęcie 2
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
40-055 Katowice ul. Ks.J. Poniatowskiego 31
print as PDF
Ogłoszenie nr 83537 / 01.09.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: maszyn i urządzeń elektrycznych transportu pionowego w Departamencie Energomechanicznym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi nadzór nad merytoryczną działalnością OUG oraz SUG, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w podziemnych zakładach górniczych, w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° w celu rozpoznania zagrożeń technicznych związanych z użytkowaniem tych urządzeń oraz oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych i ochronnych
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z dopuszczaniem urządzeń elektrycznych górniczych wyciągów szybowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, z udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów, z nadawaniem uprawnień rzeczoznawców ds. ruchu zakładów górniczych w zakresie dotyczącym maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° oraz rozpatruje, w zakresie merytorycznym, skargi i wnioski dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych Prezesa WUG
 • Analizuje stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym stosowania maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° w celu proponowania kierunków działań departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego
 • Koordynuje prace realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° w celu opracowania informacji i raportów dla kierownictwa WUG oraz dyrektora departamentu
 • Udziela konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarcza informacji przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° w celu wyboru właściwego rozwiązania problemu
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie stosowania maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45° w zakładach górniczych
 • Bierze udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne-magisterskie o specjalności elektronicznej lub elektrycznej.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat praca w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności elektronicznej lub elektrycznej, w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności elektronicznej lub elektrycznej, praca przy projektowaniu, uruchamianiu i badaniu górniczych wyciągów szybowych jako osoba dozoru ruchu lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego.
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektronicznej lub elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość przepisów ustaw : Prawa geologicznego i górniczego, oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie: dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w zakresie dotyczącym górniczych wyciągów szybowych.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: programu Office (Word, Excel, Power Point), obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku prawa administracyjnego
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Rozpoczynanie pracy, na wniosek pracownicy karmiącej dziecko piersią, po wykorzystaniu dodatkowej przerwy w czasie pracy lub kończenie pracy przed rozpoczęciem dodatkowej przerwy w czasie pracy (z wyjątkiem 15 minutowej przerwy przysługującej pracownikowi na podstawie art. 134 Kp)
 • Udzielanie pożyczek mieszkaniowych
 • Udzielanie zapomóg
 • Stwarzanie komfortowych warunków pracy w pomieszczeniach
 • Spotkania integracyjne
 • Możliwość przystąpienia pracownika do grupowego ubezpieczenia na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:

 • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)
 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

2. Sposób wykonywania zadań:

 • pokonywanie pieszo w pionie oraz o dużych nachyleniach znacznych odległości, po drabinach, schodach, w wyrobiskach
 • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach
 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub w miejscach bez oświetlenia
 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego

Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów
 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
 • sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - w zakresie programów pakietu Microsoft office: Word, Excel, Power Point, obsługa poczty elektronicznej i Internetu
 • sprawdzenie kompetencji: skuteczna komunikacja, analityczne myślenie, radzenie sobie w systuacjach kryzysowych,umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa
 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 11 września 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 83537"
na adres:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 736 1724
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecin, z wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Iwona Sosińska

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 01.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×