Biuro - zdjęcie 2
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała Ul. Piastowska 14
print as PDF
Ogłoszenie nr 72254 / 15.12.2020
Dołącz do nas jako:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Do spraw: ds. ochrony informacji niejawnych PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą kancelarii tajnej oraz funkcjonowanie innych komórek organizacyjnych przetwarzających materiały niejawne
 • Zapewnienie dostępu do informacji niejawnych poprzez prowadzenie postępowań sprawdzających
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, w których są przetwarzane informacje niejawne poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Prowadzenie bieżących kontroli ochrony danych informacji niejawnych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie
 • Organizowanie kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne, sprawowanie nadzoru nad jej przebiegiem oraz szkolenie członków komisji biorących udział w tej kontroli i kierownika kancelarii tajnej
 • Opracowywanie projektów dokumentów regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podstawowego i uzupełniającego z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym
 • Znajomość:
 • ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • kurs specjalistyczny pełnomocników ds ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe doświadczenie w ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Praca w sidzibie urzędu

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Naturalne i sztuczne oświetlenie

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Korzystanie z urządzeń biurowych

Brak windy w budynku, brak podjazu dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej  /wkubielskobiała.wp.mil.pl/

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych

Test z wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw

Rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia kursu specjalistycznego pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 20 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72254"
na adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Piastowska 14
43-300 Bielsko-Biała
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać 261 123 518
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

Udostępnił: Monika Tomala

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 15.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×