Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 115573 / 10.02.2023
Dołącz do nas jako:

starszy oficer portu

Do spraw: nawigacyjnych i ochrony środowiska morskiego w Kapitanacie Portu Nowy Świat
#administracja publiczna #gospodarka morska
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nadzoruje stan torów wodnych, śluzy pod względem utrzymania ich parametrów i warunków żeglowności, koordynuje sprawy związane z likwidacją przeszkód nawigacyjnych w porcie, na redzie, w śluzie i Zalewie Wiślanym, zgłasza wnioski o wykonaniu prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich na torach podejściowych, redzie, Zalewie Wiślanym porcie, śluzie oraz prac sondażowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat
 • prowadzi sprawy dotyczące zwolnień z obowiązującej asysty holowniczej, określanie warunków wejść/wyjść z portu, śluzy w celu podniesienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i wspomagania działań kapitana portu
 • prowadzi dochodzenia i postępowania administracyjne w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izby morskiej w celu zgromadzenia dokumentacji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla kapitana portu.
 • przeprowadza kontrole portów będących w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat, podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Portu i składanie meldunków poinspekcyjnych. Przygotowuje warunki dotyczące wydania zgody dla jednostek, statków na bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych, malowanie, konserwacje itp. celem spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań celem spełnienia przepisów dot. ochrony środowiska
 • przeprowadza kontrole dokumentów okrętowych i dokumentów kwalifikacyjnych załóg statków polskich, w tym jednostek komercyjnych, sportowo-rekreacyjnych i rybackich polskiej bandery, wydaje polecenia pokontrolne w celu podniesienia bezpieczeństwa nawigacyjnego
 • uaktualniania Atlas Dopuszczalnych Zanurzeń w wersji papierowej i elektronicznej po zaakceptowaniu przez kapitana portu propozycji zgłoszonych zmian dopuszczalnych zanurzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi
 • doraźnie pobiera próbki paliwa podczas bunkrowania jednostek pływających w celu określenia zawartości siarki przez desygnowane laboratorium, doraźna weryfikacja zgłoszeń ,deklaracji odpadów znajdujących się na statku. Doraźna kontrola jednostek pływających w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów, prowadzenie czynności dochodzeniowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska.
 • prowadzi kontrole przewoźników, operatorów pod kątem przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Udział w pracach opiniowani projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w portach morskich zgłaszanych przez departament ds. bezpieczeństwa żeglugi przy ministrze właściwym ds. gospodarki morskiej. Doraźna kontrola jednostek pływających w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów, prowadzenie czynności dochodzeniowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu morskim
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracja morska na stanowisku oficera portu lub doświadczenia morskiego na stanowisku kapitana statku w żegludze międzynarodowej,
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym.
 • Dyplom Starszego oficera .
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ).
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań.
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań.
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk biologicznych lub nauk o ziemi i środowisku
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze portowym w administracji morskiej lub w pracy na statku morskim
 • Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nauk biologicznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego o obszarze portowym w administracji morskiej lub w pracy na statku morskim
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat.B

Narzędzia i materiały pracy: komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4805,59 zł.do 5144,92 zł.oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 20 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115573"
na adres:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058 355 31 78
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni

  1. AdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  2. Inspektor ochrony danychMogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: – Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – e-mail: iod@umgdy.gov.pl

  3. Cel i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4. Odbiorcy danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  5. Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru.

  6. Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do:-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych; –  usunięcia danych osobowych; –  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

  7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  [1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Emilia Macholl

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 10.02.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×