Biuro - zdjęcie 2
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
83-300 Kartuzy ,,ul. Sambora '' 41
print as PDF
Ogłoszenie nr 120459 / 09.05.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, napraw, okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki;
 • odpowiedzialność za organizację łączności i informatyki oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach oraz podległych jej komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki będących na wyposażeniu KPP i podległych jednostek;
 • współdziałanie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;
 • organizowanie łączności w działaniach operacyjnych i innych operacjach o większym zasięgu, przygotowanie dokumentów łączności i informatyki do tych działań;
 • szkolenie i instruowanie funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach w zakresie technicznej obsługi środków łączności i informatyki;
 • bieżąca i doraźna kontrola poprawności wykorzystania i obsługi przydzielonych środków łączności i informatyki;
 • analiza i usuwanie awarii lokalnych systemów informatycznych;
 • dostarczanie poczty do urzędów współpracujących z KPP Kartuzy.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych;
 • dokładność;
 • samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie INFORMATYCZNE,ELEKTRYCZNE
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok NA PODOBNYM STANOWISKU
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność;
 • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa

Dodatkowe informacje
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

zatrudnienie na pełny etat,

oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,

kandydaci nie zakwlifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie,

w ofercie należy pdać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu,

wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,

do składania dokumentów zachęcamy równieą osoby niepełnosprawne,

kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej,

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 7422109.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 23 maja 2023

na adres:
Komenda Powiatowa Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Sambora 41
83-300 Kartuzy
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 7422109
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Pełnomocnik ds Ochrony Danych Osobowych
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 477422112
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: komisja rekrutacyjna
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Udostępnił: Beata Formela

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 09.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×