Biuro - zdjęcie 2
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
45-331 Opole ul. płk. Witolda Pileckiego 2
print as PDF
Ogłoszenie nr 120458 / 09.05.2023
Dołącz do nas jako:

referent

w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up W służbie ojczyźnie i obywatelom. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • analizuje deklaracje i inne informacje podatkowe oraz prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach, w tym prawa do korzystania z ulg, zwolnień podatkowych oraz zasadności zwrotu podatku
 • analizuje ryzyko zewnętrzne oraz typuje podmioty do kontroli w celu zwiększenia efektywności podejmowania kontroli podatkowych
 • analizuje informacje o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu opodatkowania osób osiągających nieopodatkowane dochody oraz analizuje oświadczenia majątkowe w celu weryfikacji informacji składanych przez osoby zaufania publicznego dot. posiadanego przez nich majątku
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, Ordynacji Podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z tego zakresu
 • obsługa aplikacji specjalistycznych
Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godz. 6:00-8:00),
 • dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa,
 • „trzynaste" wynagrodzenie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe),
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca umysłowa o charakterze administracyjno-biurowym,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,

 • budynek trzypiętrowy wyposażony w windę,

 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze,

 • do budynku wchodzi się wprost z chodnika,

 • dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia
  i kondygnacje budynku

 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

Dodatkowe informacje
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydatów spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego będziemy informować telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
 • Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
 • Koniecznie podpisz własnoręcznym podpisem swój życiorys/CV oraz list motywacyjny,w liście motywacyjnym wskaż na jakie stanowisko aplikujesz (stanowisko, dział, urząd) oraz podaj numer BIP KPRM naboru, którego dotyczy twoja aplikacja;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz za pomocne. Prześlij tylko te, których wymagamy w ogłoszeniu;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, koniecznie dołącz ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazujemy w ogłoszeniu i oceń, czy na pewno odpowiada Ci taki rodzaj pracy;
 • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie  określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 21/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 7 lutego 2022 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4403233
 • Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 • UWAGA! Składanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem systemu e-Recruiter!
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 14 maja 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120458"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. płk. W. Pileckiego 2
45-331 Opole


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 44 03 233
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA  IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU DLA KANDYDATÓW  DO PRACY

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu (dalej: IAS w Opolu).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Opolu z siedzibą przy ul. płk. W. Pileckiego 2, 45-331 Opole, tel. (77) 454 00 67, e-mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.

  2. W IAS w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod.opole@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (77) 440 32 77.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji.

  4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.

  5. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

  6. Dane osobowe, o których mowa w niniejszej zgodzie, nie będą podlegały udostępnieniu. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze do korpusu służby cywilnej. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, IAS w Opolu zaprzestaje ich przetwarzania odpowiednio wcześniej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w IAS w Opolu.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Opolu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Dane pozyskane w procesie rekrutacji nie będą podlegały profilowaniu przez IAS w Opolu.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Udostępnił: Agnieszka Owsiak

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny IPP

Wprowadzono: 09.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×