Biuro - zdjęcie 2
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
print as PDF
Ogłoszenie nr 114422 / 26.01.2023
Dołącz do nas jako:

główny inspektor

Do spraw: ochrony przeciwpożarowej w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej
#administracja publiczna #gospodarka morska

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kieruje pracą Inspektoratu ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • weryfikuje informacje zawarte w: 1) instrukcji technologicznej przedkładanej przez podmiot prowadzący w porcie działalność polegającą na transporcie, przeładunku, obróbce, składowaniu lub dystrybucji ładunków niebezpiecznych, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki; 2) cyklicznej lub jednorazowej instrukcji technologiczno-ruchowej przedkładanej przez podmiot prac remontowych, naprawczych lub innych prac pożarowo niebezpiecznych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej; 3) instrukcji bezpiecznej obsługi statku przewożącego ładunki niebezpieczne przedkładanej przez podmiot zarządzający terminalem, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki
 • weryfikuje działalność prowadzoną w porcie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz planami, instrukcjami oraz regulaminem
 • monitoruje prawidłowe funkcjonowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej od strony wody, jakimi dysponują podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie w celu prawidłowego nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach
 • organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu zapoznania pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
 • opracowuje analizy zagrożenia przeciwpożarowego portów i przystani morskich w celu wypracowania kierunków poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach
 • koordynuje działania Inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Kapitanatach Portów Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Hel, Łeba i Ustka w celu ujednolicenia realizowanych zadań w terenie
 • współpracuje z podmiotami, które uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych w portach, w tym z podmiotami wykonującymi zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz z jednostkami PSP w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe pożarnicze lub wyższe i studia podyplomowe pożarnicze lub wyższe i dyplom o specjalności ochrona przeciwpożarowa
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat pracy w jednostce ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową w portach morskich
 • Znajomość pragmatyki morskiej w kontekście bezpieczeństwa pożarowego platform wiertniczych i jednostek pływających
 • Znajomość funkcjonowania jednostek przeciwpożarowych w portach (Zakładowych Straży Pożarnych)
 • Znajomość nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w obszarach, portach i przystaniach morskich
 • Znajomość z zakresu opanowania zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją urządzeń do przechowywania, transportu oraz bunkrowania LNG
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej
 • Uprawnienia pedagogiczne
 • Szkolenie w zakresie LNG morskie -The Maritime LNG Training
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją urządzeń do przechowywania, transportu oraz bunkrowania LNG
 • Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych 
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych 

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- zmienne warunki atmosferyczne
- praca na wysokości
- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t


Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5065,68 zł - 5277,00 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 31 22, 58 355 31 74
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 10 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114422"
na adres:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


 • Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych
  Cele przetwarzania oraz podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

  • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na danym stanowisku;
  • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy w Urzędzie.

  Podstawy przetwarzania danych:

  • Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy a w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej także ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Państwa zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  • Obowiązek prawny ciążący na Administratorze – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma Obowiązek prawny, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Państwa imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, Biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej.
  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru lub w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru a następnie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Kalina Kapuścińska-Kozera

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 26.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×