Gdańsk - panorama
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-748 Gdańsk Ul. Chmielna 54/57
print as PDF
Ogłoszenie nr 103106 / 25.07.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

w Wydziale Obszarów Chronionych
#administracja publiczna #środowisko
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz bierze udział w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym weryfikuje zasadność przeprowadzenia oceny, określa warunków realizacji, wydaje zezwolenia na ich realizację, określa sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzoruje jej wykonanie
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE i dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000, w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Przygotowuje projekty zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 i na terenach rezerwatów przyrody oraz opinie dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, będących w kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Ocenia sprawozdania z monitoringów i analiz porealizacyjnych, wynikających z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszary Natura 2000
 • Uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody
 • Uczestniczy w realizacji ustaleń planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, kontrolowaniu stanu obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz w nadzorze nad prowadzeniem zabiegów ochronnych
 • Bierze udział w ocenach skuteczności podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. Współpracuje przy tym z zarządcami terenu, właścicielami gruntów
 • Uczestniczy w opracowaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z kierowaniem wniosków o ukaranie za naruszenie przepisów w zakresie właściwości Wydziału
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, nauk o Ziemi i środowisku, rolnictwa, leśnictwa, oceanologii, hydrologii, architektury krajobrazu lub pokrewne;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza przyrodniczo-leśna, znajomość dokumentów planistycznych sporządzanych dla terenów leśnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

· Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,    obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
· Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych
  o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno
 - zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
· Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
· Wykonywanie zadań pod presją czasu;
· Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych   
  ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku
  brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
· W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
· Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Umowa na zastępstwo do czasu zakończenia projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 „Ochrona siedlisk  i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, nie krócej
niż do 31.12.2022 r.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 5 sierpnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103106"
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 683-68-30
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący
  do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych
  nie będzie możliwy udział w naborze.

  · Administrator danych i kontakt do niego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaw Gdańsku ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk

  · Kontakt do inspektora ochrony danych: Monika Dłużniewska, e-mail: iod.gdansk@rdos.gov.pl

  · Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  · Informacje o odbiorcach danych: brak

  · Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  · Uprawnienia:

  o   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  · Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  · Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane;

  · Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Udostępnił: Monika Dłużniewska

Komórka organizacyjna: Wydział do spraw Administracyjnych

Wprowadzono: 25.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×