Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
45-005 Opole ul. Budowlanych 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 103107 / 25.07.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: kontrolno – rozpoznawczych w wydziale kontrolno – rozpoznawczym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Rozpatruje odwołania od decyzji I instancji (względnie zażaleń na postanowienia wydane przez organ I instancji) w ramach postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowuje propozycje aktów administracyjnych mających na celu rozstrzygnięcie spraw w celu zapewnienia zgodnej z prawem działalności komendantów powiatowych i miejskiego PSP w obszarze nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
 • Nadzoruje przestrzeganie przez zakłady dużego ryzyka przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym, w tym uczestniczy w kontrolach ww. zakładach oraz prowadzi postępowania administracyjne w przedmiotowym zakresie, mające na celu weryfikację spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • Współuczestniczy w opiniowaniu wewnętrznych oraz w opracowaniu zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka.
 • Współpracuje z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym, a także realizuje wymianę informacji w tym zakresie.
 • Sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Sporządza w ustalonych przepisami terminach zestawienia wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 • Prowadzi sprawy z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz miejsc składowania i magazynowania odpadów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku doświadczenia w administracji publicznej na stanowiskach administracyjnych (biurowych).
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu przepisów przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych, postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność komunikowania się, argumentowania, współpracy i samodzielnej organizacji pracy, asertywność.
 • Umiejętność obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe pożarnicze lub wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo pożarowe lub inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z ochroną przeciwpożarową.
 • Przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego.
 • Przeszkolenie z zakresu czynności kontrolno – rozpoznawczych.
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami.
 • Praca wykonywana również poza biurem – prowadzenie czynności kontrolno –  rozpoznawczych w obiektach i na terenach do nich przyległych.
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
 • Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z kontaktami z petentami z zewnątrz.
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy z  oprogramowaniem, elektryczne urządzenia biurowe, telefon oraz meble biurowe.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
 • Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.
 • Siedziba Komendy Wojewódzkiej PSP znajduje się w Opolu, przy ulicy Budowlanych 1 i  jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Praca wykonywana jest w pokoju biurowym znajdującym się na II piętrze budynku A. Budynki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind i podjazdów).
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Informacja o kandydatkach / kandydatach – identyfikatorem będą 4 ostatnie cyfry numeru PESEL kandydata, którzy spełnią wymogi niezbędne wraz z przyznanymi punktami preferencyjnymi (za potwierdzone wymagania dodatkowe określone w  ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia zawodowego przyznaje się punkty preferencyjne w ilości 5 za każdą preferencję, jednak nie więcej niż 15 punktów ogółem) oraz terminie i formie przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w BIP Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu pod adresem https://www.gov.pl/web/kwpsp-opole/sluzba-i-praca-nabory.
 • Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden kandydat nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.
 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KW PSP w Opolu, które dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/kwpsp-opole/sluzba-i-praca-dokumenty.
 • Jeśli chcesz zgłosić specjalne potrzeby to informację znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/kwpsp-opole/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami oraz  https://www.gov.pl/web/kwpsp-opole/deklaracja-dostepnosci.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok 3.640,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
 • test wiedzy jednokrotnego wyboru w przypadku podjęcia takiej decyzji przez komisję kwalifikacyjną; 20 zadań testowych ze znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o służbie cywilnej oraz z zakresu wiedzy niezbędnej do  prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o  naborze; warunkiem zaliczenia testu wiedzy jest osiągnięcie co najmniej 60% punktów maksymalnych do uzyskania, tj. 12 punktów,
 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana indywidualnie; maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną możliwa do przyznania kandydatowi przez każdego członka komisji wynosi 10 punktów; liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu postępowania administracyjnego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu czynności kontrolno – rozpoznawczych
calendar icon

Aplikuj

do 8 sierpnia 2022

na adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Budowlanych 1
45 – 005 Opole

Dokumenty można składać w sekretariacie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, ul. Budowlanych 1
pn. – pt. od 7.30 do 15.30 – II p. w budynku A

Dokumenty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób: „Imię i nazwisko kandydata – nabór do pracy w KW PSP w Opolu na stanowisko starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych”.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 861 70 06 lub 47 861 70 04.
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.08.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  • Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@psp.opole.pl.
  • Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie wymagań określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.
   Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są komórki realizujące proces naboru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.
  • Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie.
  • Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Jest Pan(i) zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu naboru.
  • Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Udostępnił: Anna Witowska

Komórka organizacyjna: Wydział kadr

Wprowadzono: 25.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×