Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
35-301 Rzeszów Ul. Lwowska 4 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 71643 / 27.11.2020
Dołącz do nas jako:

specjalista

Do spraw: ds. operacyjnych Wydział Operacyjny
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych i gotowości bojowej;
 • opracowywanie dokumentów pomocniczych w zakresie planowania osiągania gotowości do podjęcia działań oraz podnoszenia gotowości bojowej w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;
 • organizowanie, utrzymywanie w stałej gotowości i zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu alarmowania i powiadamiania w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;
 • prowadzenie ewidencji szkolenia operacyjno – taktycznego i uzupełniającego kadry i pracowników wojska;
 • cykliczne planowanie działalności miesięcznej i rocznej oraz branie udziału w opracowywaniu wytycznych do planowania w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi WSzW oraz koordynacja działalności planistycznej w ramach współpracy z ogniwami układu pozamilitarnego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy praca w administracji
 • znajomość przepisów prawa regulujących osiąganie gotowości do podjęcia działań oraz proces planowania, organizowania i prowadzenia działań SZ RP;
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • praca w administracji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli: POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze podnoszenia gotowości bojowej, WSyD oraz system pracy biurowej;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie – w tym Pakietu Grafiki Operacyjnej.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;

- praca przy komputerze. 

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Urząd poszukuje kandydatów/kandydatek do pracy na ZASTĘPSTWO (na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, nr telefonu.

Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sekcji Ogólnej WSzW w Rzeszowie).

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i naszych Pracowników, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie przyjął następujące zasady zamierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:

1.    Składanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się:

- za pomocą operatora pocztowego,

- w Biurze Przepustek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie (ul. Lwowska 4)

2.    Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego:

- na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

- nie mogą zgłaszać się osobiście osoby które są chore (kaszel, katar, gorączka) odbywają kwarantannę lub izolację w kwarantannie w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

- na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 15 min przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszoną na dany konkurs, nie należy przyprowadzać osób towarzyszących;

- przed wejściem do budynku należy poddać się pomiarowi temperatury ciała – osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczone do Sztabu;

- Kandydat poruszający się na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zobowiązany jest do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m. in. maseczki lub przyłbicy, a także zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek ochronnych;

- w budynku należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób mających nadany przydział mobilizacyjny);
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
calendar icon

Aplikuj

do 2 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
ul. Lwowska 4
35-301 Rzeszów
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
261 155 017
261 155 883
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.12.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Udostępnił: Monika Pawłowska

Komórka organizacyjna: Sekcja Ogólna

Wprowadzono: 27.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×