Biuro - zdjęcie 2
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34
print as PDF
Ogłoszenie nr 109801 / 04.11.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: środków trwałych i prowadzenia gospodarki mandatowej w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego
#administracja publiczna #dane osobowe #finanse #praca #sprawy wewnętrzne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi w systemie finansowym Ft_st ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Właściwie administruje systemem Ft_st poprzez bieżącą kontrolę prawidłowości działania systemu w zakresie naliczania umorzenia środków trwałych, aktualizacji wyceny i wystawiania poleceń księgowania do systemu Ft_fk.
 • Prowadzi gospodarkę mandatową związaną z zaopatrywaniem Oddziału w bloczki mandatów karnych i ich rozliczaniem oraz przekazywaniem wpływów uzyskanych z tytułu nałożonych mandatów z zachowaniem terminowości wynikającej z przepisów prawnych oraz wytycznych w tym zakresie do Urzędu Skarbowego
 • Weryfikuje dokumenty wprowadzone przez dysponentów poszczególnych środków trwałych i dokonuje miesięcznych rozliczeń.
 • Uzgadniania salda poszczególnych kont z księgowością syntetyczną.
 • Sporządza wydruki kontrolne dla dysponentów i dokumentów będących podstawą do dokonania zmian w ewidencji księgowej Oddziału.
 • Sporządza sprawozdania dotyczące majątku trwałego przekazywane do GUS i załączników do bilansu.
 • Współdziała w ustalaniu zasad ewidencji i inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku praca w obszarze księgowości
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych standardów rachunkowości Nr 11 oraz ustawy o PIT w zakresie środków trwałych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Komunikatywność
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • "Nagrody jubileuszowe"
 • Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu dostarczenia bieżącej informacji w zakresie stanu posiadanego majątku oraz wysokości dokonanych umorzeń majątku trwałego jednostki. Powyższe dane są niezbędne do określenia majątku trwałego BiOSG. Ponadto na stanowisku prowadzona jest gospodarka mandatowa związana z zaopatrywaniem Oddziału w bloczki mandatów karnych i ich rozliczaniem oraz przekazywaniem wpłat z tytułu nałożonych mandatów karnych do Urzędu Skarbowego.

CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: Praca biurowa w siedzibie urzędu/wydziału,system podstawowy (godz. pracy od 07:30 do 15:30) Kontakty zewnętrzne - kilka razy w miesiącu Urząd Skarbowy w zakresie gospodarki mandatowej; kilka razy w roku GUS w celu uzgodnień i potwierdzenia sprawozdawczości w zakresie stanu majątku trwałego Oddziału

MIEJSCE I OTOCZENIE OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na IV piętrze w budynku na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, winda. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Wyjazdy służbowe.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz procedury wewnętrzne w BiOSG określają sposób i tryb postępowania. Są  to jednak przepisy niejednoznaczne, które wymagają od pracownika umiejętności ich interpretacji oraz bieżącej aktualizacji posiadanej wiedzy. Mnogość i złożoność sytuacji wymaga podejmowania decyzji nieschematycznych, które dostosowywane są do danej sprawy o zróżnicowanym stopniu trudności. Zadania te wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu gospodarki finansowej, gdyż każda
z podejmowanych decyzji rodzi określone skutki prawne i finansowe. Przykład: W zakresie ewidencji składników majątku trwałego każde umorzenie wymaga odrębnego rozpatrywania pod kątem kwalifikowania środków trwałych do odpowiednich grup rodzajowych, prawidłowego dekretowania i księgowania dokumentów w systemie Ft_fk.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Praca na tym stanowisku polega na prowadzeniu całości spraw związanych z ewidencjonowaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostki. Od pracownika wymagana jest samodzielność w realizacji zadań. W sytuacjach skomplikowanych decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z przełożonymi. Jednak pracownik powinien zawsze przedstawić propozycję rozwiązania problemu. Kwalifikowanie środków trwałych do danej grupy rodzajowej środków trwałych, przygotowywanie i dekretacja dokumentów, dokonywanie importów danych z systemu Ft_st do Ft_fk.

Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie.
 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 18.11.2022 r.
 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo
  (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  oryginałów wymaganych oświadczeń (do wglądu).
 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
 • UWAGA! kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione
  własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa
  się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu
  dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty
  niezbędne)”.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte wniniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.
 • Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "
  PRACA W BiOSG" pod adresem:


http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:


http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula
informacyjna:


https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:


a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);


b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),
b) inne narzędzia selekcyjne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
calendar icon

Aplikuj

do 18 listopada 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109801"
na adres:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen.
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie
BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty
stempla pocztowego);
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za
pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16
673 2254

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


  Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul.
  Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl


  2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel.+48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl


  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;


  5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;


  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu


  7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów,
  którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;


  8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju
  i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;


  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów
  prawa;


  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych


  11. Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie, dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.


  Informacje o wymogu podania danych:


  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.


  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Dorota Gąska-Stawarz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 04.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×