Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 109800 / 04.11.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: ds. oceny i monitorowania działań merytorycznych w zakresie projektów dotyczących e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia Wydziale Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Departamencie Innowacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
  • Bierze udział w pracach związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zagadnień telemedycyny, e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.
  • Podejmuje inicjatywy dotyczące monitorowania i realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków europejskich, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - w celu zapewnienia ich wdrażania zgodnie z obowiązującymi założeniami, umowami i dokumentami kierunkowymi.
  • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru innowacji i e-zdrowia.
  • Współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu oceny jakości, w tym trafności, skuteczności i efektywności ich wydatkowania oraz efektów ich wdrażania (ich użyteczności, trwałości, spójności).
  • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, w tym w zakresie projektów dotyczących telemedycyny.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
  • Wykształcenie: wyższe
  • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata związane z realizacją programów pomocowych i/lub w zakresie wdrażania projektów unijnych i/lub ochronie zdrowia
  • Wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz programów pomocowych wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym
  • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
  • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
  • Komunikatywność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
  • Wykształcenie: wyższe z zakresu funduszy europejskich
  • Doświadczenie zawodowe w zakresie ewaluacji wykorzystania środków europejskich i/lub realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów pomocowych
  • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
  • Zdolność analitycznego myślenia
Co oferujemy
  • Ruchomy czas pracy
  • Telepraca
  • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
  • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
  • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Pokój dla rodzica z dzieckiem
  • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
  • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
  • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty, 
  • Możliwość doskonalenia zawodowego,
  • „Trzynaste” wynagrodzenie,
  • Niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach,
  • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń, 
  • Projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
  • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
  • Praca pod presją czasu;
  • Zagrożenie korupcją;
  • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;;
  • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
  • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
Dodatkowe informacje
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy on-line (fakultatywnie, w zależności od liczby kandydatów)

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna on-line.

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 18 listopada 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109800"
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista ds. programowania, oceny i monitorowania działań merytorycznych w zakresie projektów dotyczących e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia w Wydziale Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w
Departamencie Innowacji – poz. 1416 ”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
882 365 029
  • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2022
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 15
    • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
    • Cel przetwarzania danych:
      przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
    • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
    • Okres przechowywania danych:
      czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
    • Uprawnienia:
      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
      2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
      3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
      4. prawo do usunięcia danych osobowych;
        - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
      5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    • Podstawa prawna przetwarzania danych:
      1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
      2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
    • Informacje o wymogu podania danych:
      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

      Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

      Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
    • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Wielgosik

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 04.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×