Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Lwowska 7A
print as PDF
Ogłoszenie nr 112291 / 14.12.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Realizacją zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 767/2009, 1069/2009, 999/2001; 2017/625
 • Raportowaniem wyników urzędowej kontroli pasz
 • Realizacją poboru prób pasz i mieszanek paszowych wynikających Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • Nadzorem nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • Prowadzeniem rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • Nadzorem nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • Nadzorem nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 • Nadzorem nad obrotem paszami
 • Aktualizacją powiatowego planu gotowości na wypadek zagrożeń w zakresie pasz
 • Nadzorem nad obrotem detalicznym pasz przez zakłady lecznicze
 • Nadzorem nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych
 • Nadzorem nad zbieraniem, transportem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • Nadzorem nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • Nadzorem nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby
 • Przygotowywaniem aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wyżej wymienionych zadań
 • Nadzorem nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzeniem sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i terminowe przekazywanie według kompetencji
 • Współdziałaniem z PPIS , PIH, JHARS w ramach uzgodnionych porozumień lub wynikających z obowiązujących aktów prawnych
 • Współpracą z laboratoriami ZHW i PIW PIB według kompetencji
 • Obsługą systemów informatycznych stosowanych w Inspekcji w tym aktualizacją list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji
 • Przyjmowaniem oraz przekazywaniem informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w ramach sieci systemu RASFF
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze weterynaryjnym lub innym z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Podstawowa znajomość przepisów ustaw o służbie cywilnej, o Inspekcji Weterynaryjnej o paszach oraz rozporządzeń o higienie pasz o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Wymagane umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Nagrody jubileuszowe
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego 4 godziny na dobę. Praca związana jest z wyjazdami na obszarze powiatu przemyskiego.

Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Praca w budynku piętrowym. Wejście do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak dźwigu osobowego, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Praca pod presją czasu. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-02-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 12 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112291"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu - sekretariat
ul. Lwowska 7 A
37-700 Przemyśl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
16 676 83 60
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu z siedzibą przy ul. Lwowskiej 7 A, 37-700 Przemyśl tel. 664085957. adres email: inspektor@ethna.pl Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 664085957., adres email: inspektor@ethna.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: komisja rekrutacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
  Wzory oświadczeń

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Udostępnił: Monika Łyzak

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 14.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×