KPRM - budynek
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr 112290 / 23.12.2022
Dołącz do nas jako:

specjalista

Kancelaria Tajna, Kancelaria Tajna Międzynarodowa, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
#administracja publiczna #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje czynności kancelaryjne przewidziane dla materiałów niejawnych w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej KPRM
 • Obsługuje stanowiska niejawnych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej KPRM
 • Przyjmuje do Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej, udostępnione materiały, po wcześniejszej weryfikacji oraz odnotowuje fakt ich zwrotu we właściwych ewidencjach
 • Przygotowuje materiały niejawne do przekazania do Archiwum Kancelarii Tajnej
 • Przechowuje klucze zapasowe do szaf metalowych, prowadzi ewidencję wydawanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w KPRM upoważnień do dostępu do informacji niejawnych
 • Przygotowuje propozycje zmian w przepisach wewnętrznie obowiązujących
 • Służy fachowym doradztwem w zakresie przetwarzania materiałów niejawnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, wydane przez ABW lub SKW, ważne co najmniej 9 miesięcy od daty złożenia dokumentów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „Trés Secret UE/EU Top Secret” „Cosmic Top Secret”, „ESA Top Secret” – lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 • Wiedza w zakresie: ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy, zasad obiegu informacji niejawnych, zasad archiwizacji materiałów niejawnych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności w zakresie: prowadzenia dokumentacji związanej z pracą kancelarii tajnej, wykorzystania technik informatycznych w codziennej pracy kancelarii tajnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, rzetelność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie pracy biurowej
 • Kurs/warsztaty dla kierowników lub pracowników kancelarii tajnych z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza techniczna w zakresie obsługi fizycznych i technicznych środków zabezpieczeń
Co oferujemy

 

 • Praca w systemie zmianowym, Kancelaria Tajna jest czynna w godz. 8:15 – 20:00
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z zagrożeniem korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Dodatkowe informacje

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna

 

 

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, wydanego przez ABW lub SKW
 • Kopie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „Trés Secret UE/EU Top Secret” „Cosmic Top Secret”, „ESA Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego odbycie kursu/warsztatów dla kierowników lub pracowników kancelarii tajnych z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
calendar icon

Aplikuj

do 4 stycznia 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BOIN 23, BOIN 24, BIP:112290.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 6947315 - komórka ds. rekrutacji
22 694 75 58 – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Udostępnił: Marta Kacprzak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 23.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×