Biuro - zdjęcie 2
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl Ul. Mickiewicza 34
print as PDF
Ogłoszenie nr 120821 / 15.05.2023
Dołącz do nas jako:

asystent

Do spraw: wsparcia funkcjonariuszy służby dyżurnej w zakresie obsługi stanowisk utajonej łączności, wydawania sprzętu w Zespole Służby Dyżurnej Grupy Granicznej Placówki Straży Granicznej w Krościenku
#administracja publiczna #dane osobowe #komunikacja elektroniczna #praca #sprawy wewnętrzne

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • obsługuje sieci utajnionej łączności telekopiowej SUŁT SG ,,TURKUS” oraz SUŁ „AGAT”, obsługuje aplikację RIGHT-FAX, przyjmuje do wysłania, przesyła, odbiera, i przekazuje / zwraca faksy, szyfrofaksy i telegramy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce,
 • dokonuje stosownych modyfikacji w systemach SG w zakresie określonym w stosownym upoważnieniu - system ZSE 6, aplikacja Wnioski
 • przygotowuje, przyjmuje i wydaje sprzęt mobilny do odprawy granicznej w celu właściwej realizacji zadań związanych z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy państwowej
 • sporządza, kompletuje dokumenty oraz korespondencję do podpisu kierownika zmiany w celu zapewnienia właściwej realizacji czynności zleconych w placówce,
 • weryfikuje i łączy zgodnie z właściwością rozmowy telefoniczne w celu zapewnienia właściwej korespondencji telefonicznej placówki
 • obsługuje skrzynki poczty internetowej placówki w celu zapewnienia właściwej korespondencji elektronicznej w placówce,
 • wydaje w trybie awaryjnym klucze i prowadzi książki ewidencji kluczy PSG w Krościenku.
 • archiwizuje i przekazuje dokumentację służbową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w placówce.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 9 miesięcy - praca w administracji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych
 • Umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Dyspozycyjność, komunikatywność
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • "Nagrody jubileuszowe"
 • Możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Deklaracja dostępności:

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/wolnytekst/39328,Deklaracja-dostepnosci.html

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Stanowisko utworzone w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych i niejawnych, m.in. realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy, utrzymania stałej łączności faksowej i telefonicznej, oraz przetwarzania danych z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ:  Praca biurowa w siedzibie urzędu/wydziału w pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie PSG w Krościenku. System równoważny/zmianowy od 07:00 do 19:00 i od 19:00 do 07:00, także w dni ustawowo  i dodatkowo wolne.  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca związana z obsługą klienta. Wyjazdy służbowe, praca wymagająca dyspozycyjności. Brak podległych pracowników. CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter złożony, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy w szczególności w zakresie obsługi systemów utajnionej łączności  wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny z zachowaniem należytej rzetelności.  KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: Kilka razy dziennie:z organami SG w zakresie funkcjonowania utajnionej łączności telekopiowej, z organami Służby Celnej w zakresie ruchu granicznego. Kilka razy w tygodniu: z organami zewnętrznymi (Sąd, Prokuratura, Policja Zakład Karny, itp.) w celu ustalenia numerów kontaktowych oraz potwierdzenia otrzymania lub przekazania informacji. HORYZONT PLANOWANIA: do 1 miesiąca. UPOWAŻNIENIA: Upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych, związanych z obiegiem dokumentów niejawnych o klauzuli określonej odrębnymi przepisami w celu realizacji obsługi operatorskiej stanowisk SUŁT SG „TURKUS” i SUŁ „AGAT” w zakresie prowadzenia  „Dzienników Ewidencji” określonych dla tych systemów. Upoważnienie do wykonywania czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów jawnych w zakresie „SEKRETARIAT". Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz modyfikacji danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych: ZSE 6 (ZAOIL), Aplikacja WNIOSKI.

MIEJSCE I OTOCZENIE OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie Placówki Straży Granicznej w Krościenku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner. Budynek nie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter złożony, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy w szczególności w zakresie obsługi systemów utajnionej łączności  wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny z zachowaniem należytej rzetelności. Osoba pracująca na tym stanowisku często kontaktuje się z funkcjonariuszami i pracownikami zatrudnionymi na terenie placówki, instytucjami współdziałającymi jak również instytucjami organizacjami, osobami  z zewnątrz,  między innymi w celu przekazywania korespondencji lub informacji. Sytuacja powyższa niejednokrotnie wiąże się z konieczności zajęcia przez asystenta postawy asertywnej. Na opisywanym stanowisku pracy występuje duża różnorodność zadań, nie jest jednak wymagana szczególna kreatywność. Wynika to z faktu, że obieg dokumentów jawnych jak i niejawnych oraz przetwarzanie danych w systemach informatycznych odbywa się według określonych procedur. Przykłady:obsługa stanowiska abonenckiego SUŁT SG  ,,TURKUS” oraz SUŁ „AGAT” zgodnie z opracowanymi dla tych systemów „Szczególnymi Wymaganiami Bezpieczeństwa” w celu właściwegom przesyłania/przekazywania dokumentów niejawnych; wydawanie sprzętu mobilnego do kontroli granicznej, zgodnie z określonymi w tym zakresie procedurami, przesyłanie, odbieranie i właściwa rejestracja dokumentów jawnych, przesyłanych drogą FAX z wykorzystaniem właściwych narzędzi teleinformatycznych, prowadzenie rozmów telefonicznych, w trakcie których osoby dzwoniące prezentują postawę agresywną i roszczeniową.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Praca polega na zapewnieniu terminowego i zgodnego z przepisami obiegu korespondencji wchodzącej i  wychodzącej, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa użytkowanych systemów i sieci informatycznych dedykowanych do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ich dokumentacją bezpieczeństwa oraz weryfikowaniu zgodności danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych ze stanem faktycznym. W przypadku zaistnienia sytuacji nietypowych, decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z przełożonym, a od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji rozwiązań będących w zgodzie przepisami. Przykłady: prowadzenie rejestrów korespondencji jawnej i niejawnej, dokonywanie stosownych modyfikacji danych dot. kontroli osób i środków transportu, utrzymanie w stałej sprawności sprzętu mobilnego do kontroli granicznej.

Dodatkowe informacje
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą złożyłeś/nadałeś po terminie.
 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Uzupełnianie ofert jest możliwe do dnia 26.05.2023 r.
 • W ofercie podaj dane kontaktowe - adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie, listownie lub mailowo
  (brak kontaktu jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego);
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Jeśli dokumenty składasz za pośrednictwem ePUAP, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  oryginałów wymaganych oświadczeń (do wglądu).
 • Aplikacje kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
 • UWAGA! Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i uwiarygodnione
  własnoręcznym podpisem oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa
  się aplikację, w której wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata datą i własnoręcznym / kwalifikowanym / zaufanym podpisem. Ponadto, w liście motywacyjnym wskaż sygnaturę/numer ogłoszenia lub nazwę stanowiska, na które aplikujesz.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów w ogłoszeniu
  dotyczących wymaganych dokumentów (wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty
  niezbędne)”.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami, które spełniają wymagania zawarte wniniejszym ogłoszeniu. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE.
 • Procedura naboru odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 • DODATKOWE informacje dotyczące naboru na stanowiska cywilne, dostępne są na stronie BiOSG w zakładce: "
  PRACA W BiOSG" pod adresem:


http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni

Proszę o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:


http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu

Procedura naboru / przepisy / wzory dokumentów / poradnik dla kandydata / metody/techniki naboru / klauzula
informacyjna:


https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni/21161,PROCEDURA-NABORU-NA-STANOWISKA-CYWILNE.html

Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Selekcja składa się z dwóch etapów:


a) I etap – preselekcja (weryfikacja ofert pod względem formalnym);


b) II etap – selekcja właściwa:

- weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W ramach II etapu komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, w szczególności:

a) test kwalifikacyjny (np. test wiedzy lub zadanie praktyczne),
b) inne narzędzia selekcyjne.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór dostępny w załączniku lub na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
calendar icon

Aplikuj

do 26 maja 2023

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120821"
na adres:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen.
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl - złożenie aplikacji w siedzibie
BiOSG, w godz. pracy Oddziału;
- za pośrednictwem urzędu pocztowego (datę nadania w urzędzie pocztowym ustala się na podstawie daty
stempla pocztowego);
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP (za datę wpływu aplikacji do urzędu przesłanej za
pośrednictwem ePUAP, uważa się datę wpływu na skrzynkę podawczą urzędu).

APLIKACJE ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE, NIŻ OKREŚLONEJ POWYŻEJ, W TYM ZA POMOCĄ POCZTY E-MAIL, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG - 16
673 2254, 16 673 2875

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


  Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul.
  Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl


  2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel.+48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl


  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;


  5. Podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;


  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu


  7. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów,
  którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;


  8. Z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju
  i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;


  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów
  prawa;


  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych


  11. Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie, dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.


  Informacje o wymogu podania danych:


  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.


  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Dorota Gąska-Stawarz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 15.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×