Biuro - zdjęcie 2
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
print as PDF
Ogłoszenie nr 120820 / 13.05.2023
Dołącz do nas jako:

podreferendarz

w Wydziale Administracyjnym, Departament Organizacyjno-Administracyjny

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje proces postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. zł, w tym współtworzy plan zakupów i usług do wartości 130 tys. zł, przygotowuje projekty dokumentacji (zgodnie z obowiązującymi wzorami) i prowadzi rozeznania rynku, ocenę ofert zgodnie z ustalonymi warunkami i kryteriami oceny w celu zgodnego z przepisami prawa zapewnienia dostaw i usług zapewniających funkcjonowanie BRPP.
 • Na bieżąco prowadzi sprawy związane z realizacją zamówień (zakupów), monitoruje stan realizacji i prawidłowości wykonania zawartych umów z firmami zewnętrznymi w zakresie przypisanych zadań komórki organizacyjnej (m.in. prace konserwacyjne, prace remontowe, sprzątanie) w zakresie terminowości i wydatkowania środków finansowych, sporządza zestawienia i informacje dotyczące zamówień do 130 tys. zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zakupów i zleconych usług.
 • Prowadzi rejestry umów, porozumień i aneksów do zawartych umów w celu rzetelnego ewidencjonowania udzielonych zamówień publicznych.
 • Koordynuje zamówienia dotyczące dostaw podpisów elektronicznych w celu zapewnienia pracownikom Biura niezbędnych narzędzi elektronicznej weryfikacji tożsamości.
 • Gromadzi dane do rocznego planu zamówień publicznych powyżej 130 tys. zł oraz sporządza sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych dokonywanych przez Biuro, a także na bieżąco monitoruje wykonania planu w celu zapewnienia danych do podejmowania bieżących decyzji dotyczących planowania i realizacji zamówień powyżej 130 tys. zł.
 • Na bieżąco współpracuje z Wynajmującym budynek na rzecz BRPP w zakresie objętym umową najmu w celu egzekwowania zapisów umownych.
 • Obsługuje platformę zakupową COAR – współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w przeprowadzaniu i realizacji postępowań realizowanych przy udziale COAR.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na takim samym bądź podobnym stanowisku z zakresu organizacji i realizacji zakupów
 • Znajomość podstawowych zasad zamówień publicznych
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy system czasu pracy (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.00)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Dodatkowy dzień wolny na badania profilatyczne
 • Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz dzieci pracownika
 • Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie oraz karty Multisport
 • On-boarding (adaptacja pracownika) przygotowujący do codziennej pracy
 • Pracę w przyjaznym zespole
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Zdrowia”
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@rpp.gov.pl 
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Analiza formalna złożonych ofert
 • Test wiedzy (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 23 maja 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120820"
na adres:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22-532-82-10
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 46.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy
  https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA

  Państwa dane osobowe będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

  PODSTAWA PRAWNA

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO[1] oraz art. 10 RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przekazania przez Państwa danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych), a w przypadku przekazania danych osobowych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO (wyraźna zgoda podmiotu danych).

  OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  - przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego
  w przypadku niezatrudnienia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
  - do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych nieobjętych obowiązkiem prawnym, jednak nie dłużej niż przez wskazany powyżej okres,
  - do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z którym została wyrażona zgoda.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Państwu prawo:
  1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
  i uzyskania ich kopii;
  2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
  3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy
  przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
  sprawowania władzy publicznej);
  4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5) na podstawie art. 20 – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W każdym momencie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność tego przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe w związku z ubieganiem się o zatrudnieniem w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
  Podanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, jest dobrowolne.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej lub pocztowe.

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Decyzje wydawane przez administratora nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Udostępnił: Weronika Kundera

Komórka organizacyjna: Departament Finansowy

Wprowadzono: 13.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×