Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
45-835 Opole Wrocławska 170
print as PDF
Ogłoszenie nr 107143 / 29.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: ds. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli
#administracja publiczna

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 • Prowadzi kontrole warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych oraz kontrole prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • Prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • Sporządza projekty dokumentów z przeprowadzonych działań kontrolnych w celu utrwalenia prowadzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi w Inspekcji przepisami, procedurami oraz instrukcjami
 • Wykonuje zadania Inspekcji określonych w przepisach o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o wyrobach winiarskich, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno - spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz prowadzi nadzór nad klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP ,
 • Przeprowadza archiwizację dokumentów Wydziału.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie w min. jednym z profili: towaroznawstwo, przetwórstwo żywności, technologia produkcji artykułów rolno-spożywczych, rolnicze (lub pokrewne), przyrodnicze, chemiczne, ochrona środowiska,
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • Znajomość obsługi komputera, Internetu,
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Brak przeciwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy związanej z żywnością,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach, interpretacji i analizy wyników prowadzonych działań,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w zakresie pobierania próbek żywności.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca w terenie: prowadzenie czynności kontrolnych w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Klientów Urzędu (np. pomieszczenia biurowe, magazyny, hale produkcyjne, place, pola uprawne, sady),
 • praca w biurze: sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. mroźnie, chłodnie, praca na wysokości),
 • możliwe nietypowe godziny pracy: dostosowanie czasu pracy do godzin pracy kontrolowanych jednostek (np. godziny nocne).   
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • stres związany z kontrolą przeprowadzaną u przedsiębiorcy,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, sprzęt teleinformatyczny, urządzenia pomiarowe,
 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: trudno otwieralne drzwi.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna dla osób spełniających wymogi formalne.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-17
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy do wglądu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 14 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107143"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 4543118
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych email. wiopole@ijhars.gov.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: n.rzepczyk@wijhars.opole.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych kandydatów
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

Udostępnił: Norbert Rzepczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 29.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×