Transport - zdjęcie autostrady
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa ul. Wronia 53
print as PDF
Ogłoszenie nr 107142 / 29.09.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (funkcja inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego)
#administracja publiczna #transport drogowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Weryfikuje i kontroluje zgodność funkcjonowania systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji; prowadzi cykliczne i doraźne kontrole Systemów TI w Centrali i Oddziałach GDDKiA, z których sporządza raporty z kontroli oraz podsumowania z przeprowadzonych kontroli; udziela wskazówek i pomocy Administratorom Systemu TI podczas wystąpienia niestandardowych problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu TI,
 • Uczestniczy w projektowaniu i opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa Systemu TI (oraz jej zmian), tj. Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji, oraz bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym służącym do przetwarzania informacji niejawnych (raz w roku lub w przypadku wystąpienia takiej konieczności) przy współpracy z Administratorami Systemu TI w Systemie TI,
 • Organizuje, koordynuje i prowadzi szkolenia dla pracowników pełniących funkcje Administratorów i Zastępców Administratorów Systemu TI oraz Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL (SNPI OPAL) z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przygotowuje materiały na szkolenia dla użytkowników Systemu TI; konsultuje tematy szkoleń z Administratorami Systemu TI,
 • Kontroluje i aktualizuje wykazy osób posiadających dostęp do Systemu TI,
 • Prowadzi nadzór nad właściwą konfiguracją sprzętu i oprogramowania na stanowiskach komputerowych. Akceptuje proponowane zmiany– zgodnie z zapisami dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nadzoruje właściwe użytkowanie, przechowywanie, przekazywanie do serwisu sprzętu. Uczestniczy w komisyjnym niszczeniu zbędnych nośników informacji. Monitoruje funkcjonowanie Systemu TI i reaguje na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa. Wyjaśnia przyczyny i przygotowuje rozwiązania,
 • Wykonuje czynności związane z pełnieniem funkcji Lokalnego Inspektora Systemu Niejawnej Poczty Internetowej (SNPI OPAL), sporządza Karty użytkowników SNPI OPAL dla pracowników Centrali
 • Obsługuje urządzenia (programowanie kart dostępu, przeglądanie historii zdarzeń) systemów teletechnicznych w strefach ochronnych oraz przestrzega terminowości przeprowadzania konserwacji tych systemów
 • Wykonuje czynności nałożone przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, np. sporządza zaświadczenia o przeszkoleniu, prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pracowników GDDKiA, prowadzi teczki tematyczne w zakresie bezpieczeństwa TI, szkoli pracowników Centrali z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze teleinformatyki,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne”, z wyjątkiem poświadczenia bezpieczeństwa wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW lub SKW;
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy, orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku pracy związanym z ochroną informacji niejawnych;
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca w biurze jak również kilkudniowe wyjazdy do oddziałów GDDKiA,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. 
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym (ponad 4 godziny dziennie). Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się  –   drzwi z kontrolą dostępu i  samozamykaczami.

 

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

-weryfikacja formalna aplikacji

-mozliwy praktyczny test wiedzy

- rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia właściwego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne”,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW lub SKW.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 10 października 2022

na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZB ZOIN)
lub elektronicznie na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 375 86 18
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:

   

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;
   

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
   

  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
   

  administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
   

  zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
   

  podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;
   

  posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
   

  z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 29.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×