Transport - zdjęcie autostrady
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
45-836 Opole ul. Wrocławska 170
print as PDF
Ogłoszenie nr 89852 / 22.12.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: prawnych w Wydziale Prawnym
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontroluje pod względem formalno-prawnym prowadzone postępowania administracyjne oraz decyzje o nałożeniu kary pienieżnej;
 • przygotowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień oraz pism w sprawach prowadzonych przez Inspektorat;
 • wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń - w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy;
 • prowadzi postępowania wykroczeniowe oraz sporządza i kieruje wnioski o ukaranie do sądów;
 • na bieżaco informuje inspektorów o zmianach w przepisach prawnych, pomaga w ich analizie i interpretacji;
 • przygotowuje i prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników WITD Opole z zakresu obowiązujących przepisów prawa;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Wojewódzkiego Inspektora.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku związanym z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa (praca w komórkach prawnych)
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność sprawnego organizowania pracy własnej - zapis w CV
 • Umiejętnośc analitycznego myślenia - zapis w CV
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - zapis w CV
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, decyzyjność - zapis w CV
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenie na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych
 • odbyta służba przygotowawcza i zdany egzamin do służby cywilnej
 • znajomość języka obcego: jednego z obowiązujących w UE na poziomie komunikatywnym - zapis w CV
 • samodzielność - zapis w CV
 • odporność na stres - zapis w CV
 • komunikatywność - zapis w CV
 • umiejętność działania pod presją czasu - zapis w CV
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat),
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dzień.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniu ogrzewanym i klimatyzowanym. Budynek "G" - trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym   telefonicznie.
Osoba zatrudniona na aplikowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację pracy Wydziału Prawnego - dodatek zadaniowy.

Dodatkowe informacje:
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-21
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • znajomość języka obcego: jednego z obowiązujących w UE na poziomie komunikatywnym - zapis w CV
 • samodzielność - zapis w CV
 • odporność na stres - zapis w CV
 • komunikatywność - zapis w CV
 • kserokopia zaświadczenia o zaliczeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu do służby cywilnej
calendar icon

Aplikuj

do 7 stycznia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
z dopiskiem na kopercie: główny specjalista

24.12.2021 oraz 07.01.2022 są dniami wolnym w Inspektoracie.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 4742122
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.01.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w
  Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole,
  e-mail: biuro@witd.opole.pl, tel. 77 4742122


  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcin Tynda, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@efigo.pl .
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dokumenty zostaną zniszczone w terminie: po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z
  kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.
  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksy pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do
  dalszego etapu rekrutacji.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania
  wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to,
  że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek  decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

Udostępnił: Halina Majchrzyk

Komórka organizacyjna: KADRY

Wprowadzono: 22.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×