Biuro - zdjęcie 2
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 71969 / 14.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: obsługi wydatków osobowych Wydziału Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
#finanse
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Weryfikuje wnioski w sprawie wypłaty należności funkcjonariuszy w zakresie dopłat do wypoczynku i przejazdów raz w roku, zasiłków na zagospodarowanie oraz należności pracowników w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadza dane do naliczenia dopłat do wypoczynku, przejazdów raz w roku, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego w celu wypłaty należności pracowników i funkcjonariuszy i ich dekretacja,
 • planuje i kalkuluje wydatki osobowe celem zgłoszenia do planu finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej – dopłaty do wypoczynku, przejazdy raz w rok, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki osiedleniowe,
 • ustala procentowe wskaźniki struktury planu wydatków budżetowych oraz wydatki budżetowe w układzie zadaniowym na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych SG w celu sporządzenia projektu planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz ewidencji wydatków w tym układzie,
 • prowadzi rozliczenia z Urzędem Skarbowym, przygotowuje deklaracje rozliczeniowe i płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracje i rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej,
 • planuje wydatki osobowe i zgłasza potrzeby na środki finansowe celem terminowej spłaty zobowiązań finansowych,
 • rozlicza potrącenia z wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy oraz składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Komendę Główną Straży Granicznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie płac i ewidencji księgowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Obsługa programu płacowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
Co oferujemy

Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody - w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 • korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca samodzielna biurowo-administracyjna,
 • praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu biurowym,
 • praca w godzinach 8:15 – 16:15,
 • stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

UWAGA!

LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE.

 • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
 • Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć: - świadectwa pracy/służby, - zaświadczenia o zatrudnieniu, - zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych, - zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie, - referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków, - zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku. 

 • wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2514,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
 • rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
 • przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna i test z wiedzy ogólnej.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencje
 • Kopie dokumentów potwierdzających przydatne dodatkowe kwalifikacje
calendar icon

Aplikuj

do 2 stycznia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71969"
na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem: „oferta pracy –starszy specjalista WP BF KGSG oraz numer ogłoszenia”
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.


  Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.


  Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.


  Informacje o odbiorcach danych: Brak


  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.


  Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;


  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Ewa Borowska

Komórka organizacyjna: WOiN BKiSZ

Wprowadzono: 14.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×