Gabinet lekarski - stetoskop i klawiatura
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
print as PDF
Ogłoszenie nr 71912 / 04.12.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Wydziale ds. promocji i kampanii społecznych w Biurze Komunikacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Organizuje szkolenia, spotkania i konferencje na terenie kraju dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach środków europejskich oraz z budżetu państwa, w celu przekazywania informacji nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
 • Uczestniczy w udzielaniu zamówień oraz szacowaniu wartości zamówień i przygotowywaniu szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków europejskich.
 • Opracowuje i aktualizuje roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych oraz przygotowuje wkłady merytoryczne do planu informacji i promocji a także materiałów promocyjnych, zapewniających skuteczność i adekwatność działań informacyjnych i promocyjnych oraz zagwarantowanie zgodności prowadzonych działań ze Wspólnotowymi i krajowymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji.
 • Przygotowuje i realizuje działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach prac bieżących Ministerstwa Zdrowia, w szczególności w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.
 • Przygotowuje i wdraża projekty koncepcji komunikacji w ramach kampanii społecznych, w związku z promocją polityki zdrowotnej urzędu w mediach, w tym monitoring i analiza działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez resort zdrowia oraz jednostki podległe i nadzorowane Ministerstwu Zdrowia.
 • Prowadzi profile Ministerstwa Zdrowia w mediach społecznościowych, w tym koordynuje działania z zakresu media relations.
 • Współpracuje merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie pozyskiwania informacji do wykorzystania w mediach społecznościowych.
 • Współpracuje przy tworzeniu serwisu internetowego Ministerstwa Zdrowia, w celu wypracowania i wprowadzenia najlepszych rozwiązań, które będą wykorzystywane przy działaniach promocyjno-informacyjnych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień związanych z komunikacją, marketingiem i promocją,
 • umiejętność prowadzenia kampanii promocyjnych,
 • umiejętność organizowania eventów lub szkoleń,
 • umiejętność formułowania przekazów tekstowych i redagowania tekstów,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • kreatywność i twórcze myślenie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • doświadczenia w pracy związanej z funduszami europejskimi lub / i doświadczenia w pracy w marketingu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • umiejętności prognozowania oraz koordynowania,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • zdolności negocjacyjne,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętności syntezy informacji.
Co oferujemy
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w ciekawych zadaniach i projektach,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze budynku A; winda znajduje się w budynku B; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku B i C;  
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 14 grudnia 2020

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71912"
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale ds. promocji i kampanii społecznych w Biurze Komunikacji – poz. 276” (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i załączone w formie skanu) lub online za pomocą poniższego linku
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 63 49 665
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Iwona Okulicz-Kozaryn

Komórka organizacyjna: Biuro Administracyjne

Wprowadzono: 04.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×