Biuro - zdjęcie 2
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
03-729 Warszawa ul. Targowa 65
print as PDF
Ogłoszenie nr 116706 / 01.03.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Wydziale do spraw Znakowania, Żywności dla Określonych Grup i Współpracy Międzynarodowej, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opracowuje materiały informacyjne na potrzeby działalności Polskiego Punktu Koordynacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (PPK EFSA), m.in. dotyczące ofert pracy w EFSA, szkoleń, webinariów, projektów stażowych, grantów oraz zestawień obejmujących ekspertów EFSA i osób kandydujących do różnych gremiów EFSA, jak również rozsyła otrzymane z EFSA informacje do zainteresowanych stron (za pośrednictwem korespondencji mailowej, strony internetowej lub pism),
 • Współpracuje (np. przesyła zapytania, prosi o wkłady, opinie, uzgadnia stanowiska) z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi urzędami centralnymi i jednostkami naukowymi w zakresie zagadnień będących w kompetencjach EFSA
 • Koordynuje działania w zakresie pozyskiwania odpowiedzi na pytania państw członkowskich przesłanych za pośrednictwem EFSA (tzw. "request for information")
 • Uczestniczy w spotkaniach Punktów Koordynacyjnych i konferencjach naukowo-szkoleniowych EFSA
 • Uzupełniania informacje w bazach danych EFSA, w tym m.in. w bazie listy organizacji z art. 36 rozporządzenia nr 178/2002, jak również weryfikuje zgodność danych i materiałów dowodowych przedkładanych PPK EFSA przez organizacje aplikujące do zatwierdzenia na liście art. 36 oraz przez organizacje podlegające przeglądowi
 • Promuje wizerunek EFSA poprzez udział w organizacji konferencji, spotkań i innych eventów oraz przygotowuje materiały na szkolenia i konferencje organizowane przez PPK EFSA
 • Wspiera polskiego Przedstawiciela Forum Doradczego EFSA w nominowaniu polskich członków Sieci Naukowych i grup roboczych EFSA
 • Wspiera PPK EFSA w zakresie opracowywania planów budżetowych i umów realizowanych w ramach środków EFSA
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze dotyczącym zakresu działania EFSA lub współpracy międzynarodowej lub w urzędowej kontroli żywności
 • Wiedza nt. struktury i zadań Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 • Wiedza nt. kompetencji krajowych organów i instytucji działających w zakresie zadań EFSA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności lub w organach administracji państwowej lub w instytucjach międzynarodowych
 • Dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej
 • Asertywność oraz umiejętność przekazywania stanowiska
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
Co oferujemy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • ruchomy czas pracy
 • telepraca
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo rekreacyjne
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie oraz prywatnej opieki medycznej
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach oraz kursach
 • parking zew. na terenie urzędu (w miarę dostępności miejsc)
 • stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce do odświeżenia się
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
calendar icon

Aplikuj

do 17 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116706"
na adres:
Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 345-34-36
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.

  2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora danych może się Pani/Pan kontaktować:

  1) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;

  2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@sanepid.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych) w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe niewymagane przez wskazane akty prawne, przy czym Administrator danych zastrzega, że nie oczekuje przekazywania tego typu danych.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Administratora danych obsługę techniczną i informatyczną (takim jak dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi serwisowe, hostingowe) na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom zapewniającym obsługę prawną na rzecz Administratora.

  5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  3) cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Administrator danych nie wymaga podawania przez Panią/Pana jakichkolwiek innych danych niż te wskazane bezpośrednio w przytoczonych wyżej przepisach prawa, jeżeli jednak zdecyduje się Pani/Pan podać inne dane, Administrator danych przyjmie, że są one przekazane na zasadzie dobrowolności i za wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Dane te nie będą jednak brane pod uwagę w prowadzonym procesie naboru.

  9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Udostępnił: Michał Gulajew

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 01.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×