Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
31-571 Kraków Ul. Mogilska 109
print as PDF
Ogłoszenie nr 116707 / 01.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: obsługi dziennika podawczego w Wydziale Prezydialnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • weryfikuje korespondencję wpływającą do kierownictwa jednostki oraz właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych KWP w Krakowie jak również przekazuje ją do właściwych wydziałów na podstawie nie budzącej wątpliwości treści lub sygnatury literowej,
 • współuczestniczy w ewidencjonowaniu całości korespondencji wpływającej do KWP w Krakowie i obsłudze elektronicznego dziennika podawczego, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • monitoruje skrytki KWP w Krakowie na portalu ePUAP, odbieranie wpływających dokumentów i weryfikowanie podpisów elektronicznych,
 • przygotowuje pisma do sądów i prokuratur potwierdzających zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników, na podstawie ustaleń dokonanych w Wydziale Kadr KWP w Krakowie,
 • dostarcza korespondencję do instytucji i urzędów na terenie Krakowa oraz nadaje listy i przesyłki do wskazanych adresatów, zapewnia właściwy i szybki obieg dokumentów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • powyżej 1 roku stażu w pracy administracyjno-biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3 877,53 zł brutto
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • ,,trzynaste" wynagrodzenie,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w
  imprezach kulturalnych),
 • parking dla rowerów,
 • możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca polega na przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów jawnych a także obsłudze elektronicznego dziennika podawczego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Do zakresu zadań pracownika należy nadto monitorowanie skrytek KWP w Krakowie na portalu ePUAP w celu odbierania wpływajacych dokumentów i weryfikowaniu podpisów elektronicznych oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma do sądów i prokuratur, na podstawie ustaleń dokonanych w wydziałach merytorycznych, w celu zapewnienia wymiany informacji międzyinstytucjonalnej. Praca biurowa, pracownik wykonuje czynności o charakterze statecznym (pracę przy biurku i komputerze) oraz dynamicznym (odbiór korespondencji z pomieszczeń Poczy Specjalnej oraz recepcji i biura przepustek mieszczacych się w innej części budynku). Praca na wskazanym stanowisku wykonywana jest w sytemie jednozmianowy, ośmiogodzinnym, w oświetelniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Kancelarii Ogólnej Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie, mieszczące się w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, na VI piętrze budynku, ze względu na bariery architektoniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (licznie zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zetaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych - kserokopiarka, drukarka, niszczarka papieru.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).
 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc
 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
  oferty do urzędu.
 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie.
 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
  KWP w Krakowie.
 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: powyżej 1 roku stażu w pracy administracyjno-biurowej (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 11 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116707"
na adres:
Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek).

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, adres e-mail: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Udostępnił: Aneta Krzywoń

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w krakowie

Wprowadzono: 01.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×