Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
00-015 Warszawa UL. Sienkiewicza 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 109520 / 02.11.2022
Dołącz do nas jako:

referent prawny

Do spraw: obsługi prawnej Inspektoratu w Wydziale Prawno-Organizacyjnym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wydaje opinie prawne w przeprowadzonych kontrolach i ocenia materiały kontroli pod kątem prawidłowości udokumentowania, wykonuje czynności prawne w ramach pomocy prawnej
 • prowadzi postępowania administracyjne, opracowuje projekty decyzji i postanowień
 • udziela pracownikom Inspektoratu porad prawnych i konsultacji dotyczących postępowań kontrolnych i pokontrolnych
 • realizuje uprawnienia przysługujące Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i postepowania w sprawach o wykroczenia
 • prowadzi kontrole wewnętrzne
 • zajmuje się zleconymi zadaniami związanymi z kwestiami organizacji Inspektoratu m.in. umieszczaniem informacji na stronie internetowej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, karnego, prawa o wykroczeniach
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • skuteczna komunikacja
 • znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”)
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
 • Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja formalna ofert kandydatów
 • Sprawdzian wiedzy
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 18 listopada 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa Sekretariat pok. 212
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta pracy PO”

w formie elektronicznej: za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną w formie skanów dokumentów na adres: kadry_warszawa@wiih.org.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  ·           Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3.

  ·           Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem e-mail: ikopyscinska@wiih.org.pl, telefonicznie: 22-826-18-30 /826-42-09 wew. 42 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  ·           Cel przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  ·           Podstawa prawna przetwarzania danych: Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie
  nw. przepisów:

  -         art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz

  -         art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b – w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, natomiast inne dane, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia);

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 9 ust. 2 lit. a).

  ·         Informacje o odbiorcach danych osobowych: Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  ·         Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres niezbędny do jego zakończenia, z uwzględnieniem postanowień art. 33 ustawy o służbie cywilnej, tj. z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

  ·         Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  -         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  -         sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  -         ograniczenia przetwarzania danych;
  -         usunięcia danych osobowych;
  -         wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22-531-03-00).


  ·         Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  ·         Inne informacje: Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Lipińska-Piątek

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. pracowniczych

Wprowadzono: 02.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×