Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec ul. Górników 8a
print as PDF
Ogłoszenie nr 109519 / 02.11.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad zdrowiem zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem i prewencją wścieklizny, obserwacja zwierząt podejrzanych o wściekliznę.
 • Sprawowanie nadzoru i kontrola obrotu zwierzętami w handlu i wywozie w celu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz wystawianie świadectw zdrowia w obrocie zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt w celu zapewnienia właściwych warunków w zakresie ochrony zwierząt.
 • Pobieranie materiałów do badań monitoringowych ASF u świń i dzików. Opracowywanie i rozliczenie monitoringu odstrzału dzików.
 • Pobieranie materiałów do badań monitoringowych chorób zakaźnych i analizowanie badań wykonanych przez właścicieli zwierząt.
 • Opracowywanie informacji, analiz oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt celem ich przekazania do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat.B
 • praktyczna umiejetność prowadzenia samochodu osobowego
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność logicznego myślenia i działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy).
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu bolesławieckiego  w godz. 07:00 do 15:00 .
 • Praca w terenie -dojazdy samochodem służbowym.
 • Kontakt z zwierzętami , czesto agresywnymi.
 • Stres związany z podejmowaniem decyzji skutkujących utratą dużych wartości przez nadzorowane podmioty.
 • Konieczność pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
 • Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
 •  Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze, podjazd.
 • Budynek piętrowy , praca wymaga przemieszczania się miedzy piętrami , brak windy.
Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a, 59-700 Bolesławiec, z numerem ogłoszenia lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze wraz z podaniem numeru ogłoszenia.  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowane/ni  do dalszego etapu rekrutacji  zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub mailowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.75 7301086 w godzinach od 7.00 do 15.00.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadzczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 17 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109519"
na adres:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu
ul. Górników 8a
59-700 Bolesławiec
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
75 7301086
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a 59-700 Bolesławiec tel. 75 7301086
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: abi@vp.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bolesławcu

Udostępnił: Tomasz Gajda

Komórka organizacyjna: Zespół do spraw administracyjnych

Wprowadzono: 02.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×