Biuro - zdjęcie 2
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 102555 / 14.07.2022
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: administrowania systemami IT Oddział IT

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi nadzór nad infrastrukturą i wykorzystywanymi zasobami poprzez przygotowanie rozwiązań monitorujących i optymalizujących działanie. Analizuje i usuwa usterki w systemach informatycznych.
 • Zajmuje się zmianą parametrów działania środowisk oraz ich aktualizacją. Przygotowuje i prowadzi dokumentację systemów.
 • Bierze udział w opracowywaniu założeń, specyfikacji wymagań oraz w realizacji projektów informatycznych.
 • Proaktywnie działa w celu zapobiegania powstawania awarii systemów. Nadzoruje prace i umowy serwisowe infrastruktury serwerowej NAC.
 • Monitoruje i prognozuje stan infrastruktury teleinformatycznej NAC ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu.
 • Zapewnia bezpieczeństwo danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej NAC w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Tworzy raporty stanu i dostepności infrastruktury, serwerów i aplikacji.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy co najmniej 5 lat w administrowaniu infrastrukturą serwerową.
 • Bardzo dobra znajomość działania środowisk wirtualizacji (ze wskazaniem VMWare).
 • Znajomość rozwiązań związanych z monitoringiem zasobów i aplikacji.
 • Znajomość rozwiązań monitoringu (w tym Nagios).
 • Doświadczenie w konfigurowaniu sprzetu serwerowego i macierzy.
 • Doświadczenie w tworzeniu procedur i dokumentacji systemów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Chęć nauki nowych rozwiązań i technologii.
 • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,nastawienie na poszukiwanie rozwiązań. Automatyzacja powtarzalnych czynności.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu B1 umożliwiającym swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami Linux (Debian, Centos).
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 • Znajomość rozwiązań CD/CI (Continous Integration/Continuous Delivery).
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu administracji systemem backupu Commvault.
 • Znajomość systemu Quantum StorNext.
 • Wiedza dotycząca sieci SAN opartych na rozwiązaniach Brocade.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, częściowo zdalna. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania sie po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Istnieje jednak bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osob niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-08-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 24 lipca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102555"
na adres:
Narodowe Archiwum Cyfrowe
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa,
w sekretariacie pokój 206 II piętro w godz. 8-16, lub wysłać pocztą z dopiskiem "102555"
Można również składać aplikację drogą mailową na adres :
sekretariat@nac.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 572 16 00
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.07.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Narodowe Archiwum Cyfrowe ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@nac.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Członkowie komisji przeprowadzającej rekrutację oraz pracownik ds. kadr
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Udostępnił: Żaneta Wiszowata

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 14.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×