Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
30-134 Kraków ul. Kołowa 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 117081 / 07.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: nawozów i ochrony roślin w Oddziale w Tarnowie

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie kontroli przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących produkcję, konfekcjonowanie, obrót środkami ochrony roślin i zaprawionym materiałem siewnym w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin oraz prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie do analizy laboratoryjnej w celu określenia ich jakości
 • Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i przechowywania środków ochrony roślin w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów oraz kontroli stanu technicznego opryskiwaczy. Sporządzanie ankiet dot. monitoringu zużycia środków ochrony roślin
 • Kontrolowanie jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych i sporządzanie sprawozdań z zakresu nawozów i ochrony roślin. Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestrów prowadzonych przez WI, wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie kontroli w gospodarstwach rolnych i u podmiotów które przetwarzają, przechowują, magazynują rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lustracji roślin na plantacjach i w przechowywaniu w poszukiwaniu agrofagów kwarantannowych i niekwarantannowych oraz pobieranie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analizy laboratoryjnej, kontrole u zarejestrowanych podmiotów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z rolnictwem
 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na czwartym piętrze. W budynku jest winda. Praca biurowa i terenowa,  przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-04-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 21 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117081"
na adres:
30-134 Kraków
ul. Kołowa 3
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(12) 623-28-24 lub (14) 626-46-81
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje: 1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Kołowej 3,e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 2) Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. 3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa. 4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w WIORiN w Krakowie udziela Inspektor Ochrony Danych Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków Tel. 12 62-32-800, e-mail: iodo-krakow@piorin.gov.pl

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Udostępnił: Anna Poznańska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

Wprowadzono: 07.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×